Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kartografie a geoinformatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Environmentální geografie je moderní geografickou disciplínou, která je zaměřena na řešení geografických aspektů životního prostředí. Tuto úlohu naplňuje prostřednictvím geografického přístupu, který spočívá ve vysvětlování vazeb mezi jednotlivými komponentami krajinné sféry v prostoru. Mezi hlavní tradičně řešená témata patří například studium současné a minulé struktury krajiny, role člověka při vývoji krajiny, degradace krajiny a hodnocení přírodních ohrožení a hrozeb. Zásadní je využívání moderních přístupů, jako jsou inovativní metody mapování a analýz, geoinformatika nebo laboratorní a statistické metody. Studijní program se skládá ze tří specializací, kdy každá má obecněji pojaté environmentálně-geografické jádro a specializační nadstavbu se zaměřením na fyzickou geografii, ochranu a tvorbu krajiny či kartografii a geoinformatiku. Důraz je kladen na projektovou výuku, kterou si studenti osvojí schopnosti samostatného řešení problémů a získají dovednosti při práci s moderními technologiemi. Studenti posilují i své jazykové kompetence a schopnosti práce v týmech. Cílem bakalářského studijního programu Environmentální geografie je příprava studentů pro navazující magisterské studium, ale i výchova odborníků s potřebnými znalostmi a dovednostmi požadovaných v různých oblastech věd o Zemi a environmentální praxe.
Profil absolventa:Absolvent je komplexně vzdělán v problematice krajinné sféry, její struktury a fungování. Je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém. Ovládá metody analýz jednotlivých krajinných složek a dokáže pracovat s jejich prostorovou analýzou v rámci geoinformatických nástrojů. Absolvent dokáže statisticky analyzovat vlastnosti/parametry dílčích složek krajiny. Je schopen práce v terénu za účelem sběru primárních dat o vlastnostech dílčích složek krajiny. Ovládá metody terénního mapování, a to i za využití moderních metod dálkového i blízkého průzkumu. Absolvent prošel projektovým vedením výuky, kde zpracovával konkrétní zadané projekty z praxe, a to buď samostatně, nebo v týmu. Absolvent se orientuje v historických i aktuálních aspektech vývoje krajinného systému, zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat.
V rámci fyzicko-geografické specializace se podrobněji seznámil s fungováním a analýzou fyzickogeografických složek prostředí. Projektová výuka byla zaměřena na nosné oblasti fyzickogeografické analýzy (dominantně zaměřené na geomorfologické, hydrologické, geoekologické analýzy a syntézy). Část projektů je absolvent schopen realizovat přímo v terénu. Ovládá moderní metody sběru a analýzy fyzicko-geografických dat.
Specializace ochrana a tvorba krajiny představuje interdisciplinárněji pojaté studium, jehož absolventi absolvují fyzicko-geografické disciplíny v kombinaci s biologickými a ekologickými. Absolvent tak dokáže integrovat znalosti o fungování neživé a živé komponenty krajinného systému. Projektová výuka vytváří předpoklad získání kompetencí vhodných pro analýzu i interpretaci krajinoekologických dat, identifikaci významu lidské činnosti v krajině a volbu vhodných nástrojů krajinného managementu.
V rámci geoinformaticko-kartografické specializace absolvent dokáže dokonaleji pracovat s geoinformatickými nástroji, je schopen využívat složitější nástroje prostorové analýzy a syntézy geografických dat. V tomto směru jsou orientovány i projekty, kde absolvent získává kompetence v různých oblastech tvorby, správy a využívání geodat. Důležitou kompetencí je schopnost kvalitní prezentace geografických dat v podobě map a jejich moderních ekvivalentů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.