Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Knižní design
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem je schopnost samostatného, koncepčního myšlení a tvůrčí práce studenta, stavící na znalosti praktických dovedností, řemeslných postupů i na znalosti pravidel typografie. Absolvent má umět své znalosti a dovednosti svobodně využívat při své práci, ve všech možných zadáních oboru. Cílem studia je připravit tvůrčí osobnost s předpoklady nejen pro samostatnou tvůrčí práci, ale i pro práci týmovou v oblasti volného i užitého umění. Osobnost, ovládající jak tvorbu tradičních knižních médií, tak současně i médií digitálních. Osobnost, využívající možnosti vzniku díla v klasických i interaktivních digitálních formátech s použitím nejnovějších technologií i tradičních řemeslných postupů.
Profil absolventa:1)Odborné znalosti
- znalost dějin oboru autorská kniha, kniha objekt, knižní instalace a Paper-Art a schopnost je začlenit do dějin umění 20. století
- orientace v současném uměleckém provozu grafického designu, zaměřeného na tvorbu knižních médií
- znalosti z historie české ilustrace a znalost práce některých významných autorů, věnujících se jednotlivým žánrům ilustrační tvorby
- znalosti z 
historie vývoje písma a knihtisku
- orientace v aktuálním dění na komiksové scéně
- orientace v prostředí knižního trhu, nakladatelského provozu a distribuce knih, základní znalost marketingu, orientace v aktuální knižní produkci nekomerčních malých nakladatelů
- znalost teorie typologie knižních forem a znalost jejich historického pozadí
- znalost jednoduchých průmyslových knižních forem (V1?V8)
- znalost technologických možností tvorby pop-up knih
- znalost technologie výroby ručního i průmyslově vyráběného papíru a jejich základní klasifikace
- znalost principů při tvorbě tištěných médií, zaměřených na práci s obrazem i  s textem
-znalost polygrafické technologie, Pre-pres a Post-přes
- znalost profesionálního software (Adobe Creative Suite) pro tvorbu tištěných i netištěných digitálních souborů
-znalost počítačových programů pro tvorbu 2D a 3D grafiky a programů pro přidání zvuku
- znalost základů animace
- znalost základů digitalizace obrazu
- znalost jednotlivým technologií, pracovních postupů a materiálů oboru
- znalost základů fotografické dokumentace výtvarného díla
- orientace v problematice autorského zákona, týkajícího se použití uměleckého díla
2) Odborné dovednosti
- ovládnutí tradičních kresebných a malířských prostředků a základní grafické techniky tisku z výšky a z hloubky
- dovednost kresbu či animaci digitalizovat či přímo vytvářet v rastrovém či vektorovém PC softwaru vyvinutém pro grafický design a editaci animací
- dovednosti z oblasti typografie a schopnost je aplikovat při tvorbě knižních médií a pro různé čtecí platformy
- dovednost analyzovat a graficky zpracovat narativ pro formáty různých médií -tištěný komiks, audiovizuální komiks, tištěná kniha, interaktivní příběh s využitím různých webových rozhraní
- schopnost vytvořit původní autorské dílo jak v klasických, tak i digitálních médiích
- schopnost zvládnutí celého procesu výroby ručně čerpaného papíru a schopnost experimentovat s technikami Paper-Artu
-dovednosti potřebné pro tvorbu knižních médií (autorská kniha, knižní vazba, bibliofilie, atd.)
- schopnost řemeslně vytvořit jednoduché knižní formy (V1 -V8) i složitější knižní formy s použitím knihařských výzdobných technologií
- schopnost využití praktických znalostí a dovedností v používání strojového vybavení ateliéru a specializovaných dílen (laserový tisk, digitální tisk, knihařské nářadí a stroje -bigovačka, stohová řezačka, vrtačka, bruska, kulatička, ztenčovačka kůží, speciální nože atd.)
- dovednost pracovat s obrazem i s textem na profesionální úrovni
- schopnost prezentovat svou vlastní uměleckou tvorbu formou výstav, soutěží, projektů, formou umělecké instalace či webové prezentace
- schopnost tvorby vlastního tištěného i digitálního portfolia
- schopnost realizovat komerční zadání menšího rozsahu
- schopnost kurátorskypřipravit výstavu, projekt a jeho prezentaci umí realizovat ve formě katalogu nebo digitálního výstupu
- schopnost organizovat svou vlastní nakladatelskou činnost

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová.

Domácí práce v rozsahu 25 prací, obsahující fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.) a fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce, předloží uchazeč zkušební komisi. Uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér.

Praktické úkoly - uchazečům budou postupně během dvou dnů přijímací zkoušky zadány úkoly, zaměřené na zvolený ateliér. Uchazeči si donesou tyto pomůcky: min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery) atd. Doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky.

Individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi (studijní práce, vlastní volné práce úzce s dotýkající zvoleného ateliéru), pohovor je dále orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění. Pohovory budou probíhat průběžně.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Přijímací zkouška (2-denní): 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.