Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Cembalo
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Studium je zaměřeno na komplexní rozvoj studenta ve smyslu rozvíjení technické zdatnosti ve hře na nástroj, kultivování individuálního hudebního projevu studenta a zprostředkování teoretických znalostí o hudbě a její interpretaci. Student získává ucelený komplex znalostí o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a orchestrální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a nástrojových technik spojených s různými typy repertoáru, přičemž postupně rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Na konci studia by student měl být vybaven technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
" znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí hry na cembalo
" znalost organologického vývoje cembala v kontextu historických klávesových nástrojů
" teoretická znalost technik hry na cembalo
" znalost sólové a komorní literatury pro cembalo
" znalost teoretických zásad interpretace staré hudby
" znalost stylových specifik různých národních hudebních tradic v době baroka
" znalost historických notačních konvencí
" znalost teoretických zásad hry generálbasu
" orientace v primární a sekundární literatuře zaměřené na historické klávesové nástroje
" znalost problematiky ladění

2) Odborné dovednosti
" praktické zvládnutí hry generálbasu
" schopnost stylové interpretace barokní hudby


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Volná forma ze 17. st. (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)
  2. Jedna suita francouzských clavecinistů (L. Couperin atd.) nebo Fr. Couperin: 8 preludií z „L´art de toucher le clavecin“
  3. D. Scarlatti: 2 sonáty (virtuózního charakteru) zpaměti
  4. Skladby J. S. Bacha (Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z „Dobře temperovaného klavíru“)
Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. nejvýznamnější skladatelé pro klávesové nástroje v 17., 18. a 19.století, charakteristika stylizace a výrazových prostředků
  2. přehled významných autorů cembalové tvorby a jejich děl
  3. tvorba 20.století a současná cembalová díla
  4. novodobé trendy ve vývoji a využití cembala,
  5. koncertní a hudební život, který sledujete
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 60 – 100
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:25. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.