Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Malba II
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra malby
Anotace:Specializace ateliéru Malba 2 se věnuje především konceptuálním a intermediálním přesahům v malbě. Záměrem je citlivě směřovat studenty k nacházení "osobních" témat a také racionálně reflektovat a interpretovat vlastní umělecký postoj. Obsahem ateliéru Malba 2 je kognitivní vnímání skutečnosti, směřování ke svobodnému a pevnému myšlení, které je zakotveno ve filozofických systémech naší civilizace. Dalším charakteristickým znakem ateliéru Malba 2 je epistemologická metoda poznávání, kritické myšlení a dále schopnost používat performativní formy v uměleckém díle. Tyto zkušenosti vedou k přesvědčivému autorskému projevu, případně k vědomému překračování zavedených hranic. Posluchači jsou také vedeni k práci s počítačem, využívají grafických 2D a 3D softwarů, které umožňují obrazovou editaci podkladů pro malbu.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost stěžejních uměleckých děl oboru
- znalost historických i současných zobrazovacích metod, technik a uměleckých postupů oboru
- povědomí o sociopolitických, ideologických, filozofických a hospodářských předpokladech vzniku klíčových děl dějin výtvarného umění
- přehled v základních vývojových posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na médium malby
- schopnost na základě formálních atributů zařadit konkrétní umělecké dílo do adekvátního stylového či geografického kontextu
- elementární znalost základních témat typických pro jednotlivá historická období
- orientace v současném umění i galerijním provozu a schopnost zasadit jednotlivé trendy do širšího sociokulturního kontextu
- orientace v primární i sekundární literatuře týkající se oboru
- elementární orientace na poli základních interpretačních modelů, jako jsou sociální či kulturní dějiny, psychoanalýza, formalismus, strukturalismus nebo dekonstrukce.
- schopnost chápat podstatu viděné skutečnosti a dokázat s ní pracovat v prostorových souvislostech
- elementární znalost výtvarné a topografické anatomie
- orientace v problematice technického obrazu ve vztahu k médiu malby
- znalost problematiky digitálního umění v kontextu umění 20. století
- základní znalost různých typů technologií odpovídajících různým typům zadání
- rámcová znalost současných tiskových technologií a předtiskové přípravy
- znalosti nezbytné pro navazující magisterské studium

2) Odborné dovednosti
- schopnost zkoumání praktických fenoménů malby
- schopnost ovládat topografickou anatomii lidského těla a schopnost uplatnit ji ve své umělecké činnosti se zaměřením na figurální malbu
- schopnost kritického pohledu a uplatnění znalostí v oblasti nezobrazující malby
- schopnost konceptuálního uvažování o médiu malby
- schopnost ovládat klasické zobrazovací metody v malbě vč. zvládnutí tradičních a netradičních technologií malby, digitálního tisku
- schopnost uplatňovat experimentální postupy v uměleckém díle a získávat zkušenosti s novými médii
- schopnost aktivně nakládat svými znalostmi z dějin umění příslušného období a začleňovat je do vlastního tvůrčího procesu
- schopnost uplatňovat ve vlastní umělecké tvorbě mezioborové znalosti (společenské vědy, sociologie, filozofie, psychologie)
- schopnost ovládat software pro tvorbu a distribuci digitálního obrazu pro tisk a další digitální média v návaznosti na CDT, (např. Adobe Creative cloud)
- schopnost srozumitelně a přesvědčivě interpretovat výsledky své umělecké práce odborné i laické veřejnosti
- schopnost efektivně využívat základní terminologii oboru
- schopnost připravit samostatnou výstavu, projekt, prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu
- schopnost ovládat grafický software a technologický tok pro přípravu grafických výstupů pro širokou škálu tiskových výstupů ? digitálního tisku, ofsetového tisku, řezací plotry, frézy, lasery ad.
- schopnost ovládat teoretické i praktické základy digitalizace obrazu
- schopnost uplatňování široké škály výtvarných postupů, pro něž je malba základním východiskem
- schopnost využívat své dovednosti ve volné tvorbě a je schopen je aplikovat nejen v médiu malby
- schopnost zvolit vhodné technologické řešení pro realizaci zadání i volné tvorby


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová. Uchazeči neposílají své domácí práce elektronicky, fyzicky je předloží zkušební komisi při rozpravě. Realizace, které nemůžou být předloženy ve fyzické podobě, např. objekty, instalace, velkorozměrné obrazy atd.., uchazeč předloží ve formě fotodokumentace.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací
  • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
  • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
  • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

Praktická zkouška:
  • kresba hlavy podle živého modelu
  • figurální malba podle modelu (zátiší)
  • malba na zadané téma
  • pohovor bude orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
Pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel, papíry A1 nebo lepenky (plátno), balící papír a kreslící náčiní (uhel, tužka, rudka atd.) temperové (akrylové, olejové barvy), dále štětce, nádoby na vodu, palety, úhelníky, řezáč, lepící pásku, připínáčky...
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 16. – 18. 4. 2019 (třídenní)
náhradní termín: 30. 4. 2019 (jednodenní)
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.