Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Psychologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra psychologie
Anotace:Základním cílem bakalářského studijního programu Psychologie je umožnit absolventům získat první stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Naplnění tohoto základního cíle má úzkou souvislost zejména s následujícími pěti dalšími souvisejícími cíli.

1) Vzdělávat a vychovávat studenty bakalářského studijního programu Psychologie tak, aby disponovali fundamentálními poznatky ze základních teoretických i aplikovaných psychologických disciplín a z dalších příbuzných oborů, k nimž patří především různé filozofické, sociologické, pedagogické i medicínské subdisciplíny.

2) Vést studenty programu Psychologie tak, aby si osvojili elementární znalosti a dovednosti teoretické, diagnostické, intervenční a výzkumné práce v oboru psychologie a byli schopni se orientovat v povaze a fungování psychologických a dalších souvisejících služeb, poskytovaných v různých společenských institucích a organizacích.

3) Rozvíjet znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti studentů programu Psychologie tak, aby odpovídaly modernímu evropskému standardu vzdělávání v oboru psychologie i zavedeným etickým standardům, které platí při práci s lidmi. Podněcovat rozvoj tvořivého odborného potenciálu studentů a spolu s nimi rozvíjet obor psychologie za pomocí nových informací a poznatků.

4) Vytvořit absolventům bakalářského studijního programu Psychologie základní předpoklady pro pokračování jejich studia v rámci navazujícího magisterského studia Psychologie a získání druhého, magisterského stupně vysokoškolské psychologické kvalifikace, případně jim vytvořit předpoklady pro možnost pokračovat v navazujícím kvalifikaci.

5) Umožnit absolventům bakalářského studijního programu Psychologie přímé uplatnění v praxi. Vytvořit jim předpoklady pro to, aby mohli získat pracovní pozice ve všech oblastech, v nichž dochází k pracovní komunikaci a interakci člověka s člověkem. Absolventi budou moci působit zejména v pomáhajících profesích, v personalistice, oblasti řízení lidských zdrojů, ve státní správě, ve školství, v zařízeních sociálních služeb, v azylové péči, v pracovních organizacích, firmách a v dalších oblastech, které významně souvisí se zvyšováním efektivity lidské činnosti či se zlepšováním kvality lidského života. Absolventi bakalářského studijního programu Psychologie mohou působit na pozicích asistentů psychologů, pedagogů či speciálních pedagogů či asistentů jiných plně vysokoškolsky vzdělaných odborníků.

Psychologické kompetence, které absolventi získali studiem bakalářského studijního programu Psychologie, je však v žádném případě nebudou v praxi opravňovat k odborné psychologické práci na jiné než výhradně asistentské úrovni.

Studijní program bude realizován pouze ve variantě completus.
Profil absolventa:Absolventi bakalářského studijního programu Psychologie budou disponovat následujícími odbornými znalostmi, odbornými dovednostmi a obecnými způsobilostmi.

1) Odborné znalosti (znalosti obsahu psychologických a příbuzných nepsychologických oborů, tj. zejména filozofie, sociologie, antropologie; dějin psychologie, vědeckých
základů psychologie; základních charakteristik fungování psychiky; hlavních konceptů a explanačních teorií základních psychologických disciplín; teorií výzkumných technik, experimentálních, kvantitativních a kvalitativních metod; psychodiagnostických metod, statistiky v psychologii a etického rozměru v psychologii).

2) Odborné dovednosti (dovednosti sběru informací; interpretace textů; aplikace výzkumných technik; realizace individuální a skupinové intervence; formulovat a ověřovat výzkumné hypotézy; provádět pod supervizí empirické výzkumy s využitím různých metod; analyzovat data s použitím kvantitativních a kvalitativních metod, interpretovat získaná výzkumná data a zvládat intervenční postupy).

3) Obecné způsobilosti (způsobilosti jednání s lidmi, prezentování, písemného projevu a komunikace, týmové práce, práce s informacemi, analyzování a řešení problémů, tvořivého myšlení, jazykové a počítačové způsobilosti, osobnostního rozvoje).

Portfolio odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí absolventů bakalářského studijního programu Psychologie je fundováno strukturou, obsahem, výukovými a hodnotícími metodami a provázaností konkrétních vědních disciplin. Uvedeného portfolia znalostí, dovedností a obecných způsobilostí dosáhnou absolventi v rámci standardního studijního programu (viz charakteristiky studijních předmětů).

Získání odborných znalostí je v tomto studijním plánu zabezpečeno především absolutoriem psychologických disciplín jako jsou Obecná psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Metodologie psychologie, Pedagogická psychologie, Psychopatologie, Sociální psychologie, Psychologická diagnostika, Psychometrie, Dějiny psychologie, Kognitivní psychologie, Základy fyziologie a neurofyziologie, Úvod do filozofie, Úvod do sociologie, Psychobiologie, Neuropsychologie, Pedagogicko-psychologické a školní poradenství, Poradenská psychologie, Psychologie zdraví a duševní hygiena, Diferenciální psychologie, Statistika v psychologii, Filozofická antropologie).

Osvojení odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí je v tomto studijním plánu zajištěno absolutoriem psychologických disciplín jako jsou Praxe v poradenské psychologii, Praxe v psychologii práce, Základy psychoterapie, Sociálně psychologický výcvik 1, Sociálně psychologický výcvik 2, Krizová intervence, Metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu, Komunikační dovednosti, Didaktické a informační technologie, Seminář k bakalářské práci 1, Seminář k bakalářské práci 2 a jazykové disciplíny.

Obecné způsobilosti jsou formovány v rámci většiny vyučovaných disciplin (viz např. písemný projev, analýza a řešení problémů, tvořivé myšlení, jazykové či počítačové způsobilosti).

Osvojené odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti absolventů budou tvořit integrovaný a diferencovaný soubor teoretických, metodologických, diagnostických, komunikačních, intervenčních a organizačních psychologických kompetencí. Vztah těchto základních profesních kompetencí k evropským standardům podrobně specifikuje přiložený externí dokument s názvem Profil absolventa studijního program a Evropský certifikát z psychologie (Europsy psycholog).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná (s využitím PC)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vědomosti z psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie v rozsahu středoškolských (gymnaziálních) výukových požadavků, včetně dalších znalostí v rozsahu doporučené literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Písemný testy v rozsahu 50 otázek se 4 alternativami. Každá správně zodpovězena otázka je bodově ohodnocena (maximální počet 100 bodů). Kritériem pro přijetí ke studiu je dosažení počtu bodů stanoveného podle výsledků uchazečů.
Prominutí přijímací zkoušky:Podmínky pro prominutí nejsou stanoveny.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .