Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Environmentální geografie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků k tvůrčímu řešení teoretických a praktických problémů vyžadujících ke studiu krajiny komplexní přístup environmentální geografie. Obor proto zahrnuje studium krajiny a jejích složek, metod postižení jejich dynamiky a vzájemných vazeb, probíhajících antropogenních změn a tendencí, ochrany těchto složek (georeliéfu, vody, ovzduší, půdy, bioty) a krajinných fragmentů a úlohy ochrany a tvorby krajiny ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Pojetí studijního oboru akcentuje geografický přístup. Důležitou součástí oboru je také vnímání krajinných geosystémů v kontextu jejich vývoje, proto se obor zaměřuje i na analýzu a pochopení paleoenvironmentálních podmínek prostředí v průběhu kvartérního vývoje. Studijní obor environmentální geografie reflektuje celou šířku geografické problematiky ve vztahu k aktuálním environmentálním problémům krajiny. Od environmentálních dopadů analytických (parciálních) fyzicko-geografických problémů (např. povodně, extrémní meteorologické jevy, sesuvy apod.), přes problematiku environmentálních dopadů kontaktu člověk ? krajina (např. cestovní ruch, regionální rozvoj) až po aktuální syntetizující pohled v podobě výzkumu přírodních hazardů a rizik (včetně jejich historického kontextu), jejich krizového managementu, predikci a modelování ve vztahu k aktuální územně-plánovací dokumentaci a regionálnímu řízení.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.