Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kinantropologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra studií lidského pohybu
Anotace:Doktorský studijní program Kinantropologie je koncipován jako vědecky orientovaný studijní program s primárním zaměřením na pochopení souvislostí mezi pohybem a zdravím. Nedílnou součástí kinantropologického výzkumu v rámci tohoto studijního programu je také oblast sportovních věd, které se zabývají možnostmi zvyšování výkonnosti či zdatnosti sportovců. Výsledky kinantropologického výzkumu jsou využívány v pedagogické, trenérské či klinické praxi v oblastech tělesné výchovy, sportovního tréninku nebo sportovní medicíny. Nejdůležitějším cílem tělesné výchovy je zdravý vývoj dětí i udržení zdravotně orientované zdatnosti dospělých. Doktorský studijní program je tedy především zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků schopných samostatné odborné činnosti ve sféře školních i volnočasových aktivit spojených s lidským pohybem. Součástí studia je zapojení studentů do vědecké a částečně i do pedagogické a organizační práce na katedře studií lidského pohybu.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: Diskuse nad projektem disertační práce (v rozsahu textu 2 - 3 strany A4 včetně referenčního seznamu) a orientační zkouška z anglického jazyka formou diskuse o projektu v anglickém jazyce. Výzkumný projekt se odevzdává elektronicky nejméně 14 dní před přijímací zkouškou navrhovanému školiteli doktorského studia a dvěma konzultantům z katedry studií lidského pohybu (nebo externím konzultantům), kteří svým podpisem potvrdí souhlas se zájmem o spolupráci na výzkumném projektu disertační práce. Projekt obsahuje úvod s vyjádřením výzkumného problému, literární přehled, návrh výzkumných metod a referenční seznam vytvořený podle normy APA. Během konkurzu uchazeč předloží alespoň dvě písemné doporučení z předchozího studia na vysoké škole nebo z praxe související s vědním oborem kinantropologie. Dále pak uchazeč předkládá písemný souhlas školitele doktorského studia a dvou konzultantů, případně také korespondenci se zahraničním konzultantem, který zvažuje přijetí studenta na pracovní stáž na zahraničním výzkumném pracovišti. Uchazeč k výběrovému řízení dodává také svůj strukturovaný životopis.
Každý uchazeč si k přijímací zkoušce přinese vyplněný formulář.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšně vykonané přijímací řízení
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:31. května 2019
Požadavky pro přijetí:

Řádně ukončené magisterské studium, nejlépe ve studijním programu Tělesná výchova a sport nebo i v jiném programu v oblasti lékařských, technických nebo biologických oborů věnujících se výzkumu pohybu člověka.

Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.