Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Didaktika českého jazyka a literatury
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace:Doktorské studium didaktiky českého jazyka a literatury je nabízeno vynikajícím absolventům magisterských studijních programů, které připravují k výkonu povolání učitele českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, učitele na 1. stupni, případně v mateřských školách.
Koncepce studia reflektuje aktuální potřeby konstituování oborových didaktik jako svébytných vědeckých disciplín v souladu se společenským požadavkem zkvalitnění vzdělávání a potřeby připravovat vysoce erudované odborníky, kteří mají předpoklady pro další odborný růst.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: Odborný pohovor k předloženému projektu disertační práce a další zamýšlené orientaci adepta v oboru - volba modulu k didaktice jazyka nebo didaktice literatury. U pohovoru může být prověřena také znalost cizího jazyka (angličtiny).
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšně vykonané přijímací řízení
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:červen 2019
Požadavky pro přijetí:

  • řádně ukončené magisterské studium daného směru;

  • strukturovaný životopis;

  • projekt zamýšlené disertační práce;

  • potvrzení o získané pedagogické praxi;

  • přehled dosavadní publikační činnosti a dalších akceptovatelných odborných aktivit

Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.