Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Hudební teorie a pedagogika
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra hudební výchovy
Anotace:V návaznosti na obecné zásady postgraduálního doktorského studia je účelem tohoto studia v oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF OU výchova vědeckých pracovníků, schopných podílet se tvůrčím způsobem na výzkumu v oblasti hudební pedagogiky a v úrovni, umožňující absolventům aktivní účast na rozvoji oboru publikační činností. Posluchač doktorského studia postupuje podle individuálního studijního plánu za vedení školitele a konzultantů, navštěvuje stanovené přednášky, semináře a konzultace, skládá dílčí zkoušky a studium ukončuje státní doktorskou zkouškou. Těžiště této vědecké přípravy spočívá v samostatném studiu doktoranda a veškerá její náplň se přizpůsobuje tématu disertační práce.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: Náplní konkurzu je ověření znalostí v oboru, orientační zkouška z jednoho neslovanského jazyka (zpravidla angličtiny nebo němčiny) a rozprava o předložené studii uchazeče (v rozsahu minimálně 5-8 stran textu) s tematickou vazbou na předpokládanou specializaci studia a na zaměření disertační práce. Téma disertační práce tedy může navrhnout sám uchazeč a při konkurzním pohovoru dochází k jeho upřesnění nebo se po dohodě s uchazečem stanoví téma vhodnější.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího výběrového řízení
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:červen 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:

Nejpozději 14 dnů před datem výběrového řízení obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.