Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace:Cílem doktorského studia je jednak systémová příprava odborníků v oboru informatiky k samostatné tvůrčí práci ve vědě, výzkumu nebo vývoji v oboru didaktiky informatiky a vzdělávání, jednak příprava těchto odborníků pro řešení náročných, komplexních teoretických i praktických problémů spojených s problematikou vyučování informatiky.
Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod nejen vybraných disciplín z oboru informatiky, ale i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii didaktiky informatiky a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí, budou vybaveni znalostmi, které jim usnadní organizaci vyučování informatiky.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Společně s přihláškou ke studiu zašle uchazeč na mailovou adresu vypracovaný Návrh disertačního záměru k přijímacímu řízení do PhD studijního oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšně vykonané přijímací řízení
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:červen 2019
Požadavky pro přijetí:

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu, nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy.

Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:


Nejpozději 14 dnů před datem výběrového řízení obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Další informace:Tematické okruhy disertačních prací

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.