Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Anglická filologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace:Doktorské studium je určeno pro vynikající absolventy navazujícího magisterského programu Anglická filologie a programů příbuzných. Cílem doktorského programu je připravit vysoce kvalifikované znalce anglické a srovnávací jazykovědy a angloamerické literatury, případně dalších anglofonních literatur. Dalším cílem doktorského programu je přispět ke zlepšení kvalifikační struktury pracovních týmů vysokoškolských pracovišť a institucí a zároveň poskytovat zkušeným a kvalifikovaným učitelům z praxe možnost dalšího odborného růstu a přispívat tak k dalšímu rozvoji oboru. Doktorský program se bude realizovat ve dvou specializacích. Cílem lingvisticky orientované specializace je připravit vysoce kvalifikované znalce jak anglické a srovnávací jazykovědy, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní lingvistiky. Cílem literárněvědné specializace je připravit vysoce kvalifikované odborníky se zaměřením na anglickou a americkou literaturu, případně další anglofonní literatury, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy v oblasti teorie a dějin těchto literatur a jejich recepce v literárním i obecně společenském kontextu. Obecným cílem doktorského programu je také rozvíjet schopnost vědecké práce, kritického myšlení a argumentace. Studenti jsou systematicky vedeni k tomu, aby byli schopni prezentovat a obhájit výsledky své výzkumné práce v diskuzi s odborníky v příslušném oboru.
Profil absolventa:Absolvent/absolventka doktorského studia Anglická filologie získá tyto:

1. Odborné znalosti
Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia. Zvládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím magisterském studiu anglického jazyka. Absolvent studia s lingvistickým zaměřením prokáže znalosti dějin české a světové lingvistiky (viz disciplíny Dějiny jazykovědy, Československá anglistika a PŠJ), zejména co do historického a mezioborového rozměru (viz Angličtina z historického a sociolingvistického hlediska). Absolvent studia s literárněvědným zaměřením prokáže znalost historického vývoje anglofonních literatur s důrazem na britskou a americkou literaturu. Prokáže i znalost minoritních literatur stojících mimo hlavní proud anglofonních literatur, konkrétně děl etnických autorů a tvorby, která se stala součástí alternativní kultury. Umí se orientovat v terminologii literárněvědných disciplín a prokazuje znalost hlavních teoretických směrů, které ovlivňují interpretaci literárního díla. Osvojí si základní metody vědecké práce v oblasti literární vědy. V návaznosti na předchozí magisterské studium si prohlubuje teoretické poznání a vědomosti týkající se literární vědy a anglicky psaných literatur.

2. Odborné dovednosti
Absolvent je schopen interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti (Doktorský seminář). Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti anglické jazykovědy, respektive literární vědy. Je schopen dobře se orientovat v dané vědní oblasti a má širší společensko-filozofický rozhled (viz Zkouška z filozofie). Je schopen samostatně řešit stanovené úkoly a umí prezentovat výsledky své činnosti na úrovni odpovídající moderním trendům v oblasti komunikačních technologií (Konference, Publikační činnost). Kromě angličtiny je kompetentním uživatelem dalšího světového jazyka (Zkouška z cizího jazyka).
Absolvent lingvistické specializace rozumí vztahu jazyka, kultury a společnosti v anglicky mluvících zemích a tyto znalosti dokáže aplikovat při řešení aktuálních problémů souvisejících mj. s migrací a globalizací (Angličtina jako lingua franca). Absolvent literárněvědné části programu umí mj. koncipovat a realizovat vlastní výzkumné projekty, které přispívají k obohacení poznání specifik anglofonních literatur.

3. Obecné způsobilosti
Absolvent tohoto typu studia se díky jazykové kompetenci, odborným i speciálním znalostem a dovednostem profesně uplatní na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, resp. na jazykových katedrách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v ČR i v zahraničí (viz Zahraniční studijní pobyt), případně na středních školách. Je způsobilý účastnit se národních a mezinárodních vědeckých projektů (viz Výzkumný projekt), případně je i vést. Je zároveň schopen dalšího pedagogického a odborného vzdělávání i sebevzdělávání.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací pohovor má formu diskuse nad záměrem disertační práce, který uchazeč dodává jako tištěnou přílohu své přihlášky ke studiu. V záměru uchazeč vymezí téma a cíl práce a prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos a strukturu práce. Zároveň by projekt měl obsahovat bibliografii prostudovaných zdrojů vztahujících se k předmětu navrhovaného projektu. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady pro vědeckou práci, orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .