Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Hudební umění

Studijní program
Hudební umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Garant programu
Garant specializace
Přihláška od-do
01. 01. 2024 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Studium je zaměřeno na rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost podpořenou bezchybně zvládnutou technikou a teoretickou erudicí. Student je obeznámen se širokou škálou různých interpretačních přístupů a instrumentálních/vokálních technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Výuka podporuje komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k syntetickému propojení tvůrčí praxe s nabytými znalostmi o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Student rozvíjí schopnost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty.

Co od vás očekáváme?

 • schopnost suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru
 • předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe

Co se naučíte?

 • rozsáhlá znalost hudebního repertoáru podpořená vlastní interpretační zkušeností
 • detailní orientace v hudebních stylech, žánrech a formách a jejich historickém vývoji
 • široký přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy repertoáru
 • bezpečné zvládnutí zdravých fyziologických a psychologických návyků spojených se studiem a veřejným provozováním hudby
 • schopnost analyticky a kriticky reflektovat vlastní interpretační přístup a přístupy jiných interpretů či interpretačních tradic
 • schopnost syntetického propojení vlastní tvůrčí praxe s teoretickou erudicí.

Kde a jak se uplatníte?

 • jako samostatný umělec ve svobodném povolání
 • jako člen orchestrálních a sborových těles
 • jako člen operních/operetních/muzikálových souborů
 • jako člen komorních a vokálních souborů
 • jako korepetitor v uměleckých institucích
 • jako pedagog na uměleckých školách

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka:

Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.


Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

 • z talentové zkoušky testující technickou a výrazovou úroveň hudebního projevu (instrumentální hry nebo zpěvu)
 • z ústního pohovoru, který se týká koncepce disertačního uměleckého projektu a anotace disertační práce, součástí pohovoru může být i přezkoušení znalosti jednoho cizího světového jazyka

Talentová zkouška

Talentová část přijímací zkoušky má podobu hry na hudební nástroj nebo zpěvu před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Svým uměleckým interpretačním výkonem u přijímací zkoušky je uchazeč schopen prokázat předpoklady pro další růst v umělecké rovině specializace, na kterou se hlásí do doktorského studia.

Uchazeč si připraví reprezentativní umělecký výkon obsahující repertoár dle vlastního výběru v rozsahu minimálně 70 minut. Z písemně předloženého programu recitálu určí zkušební komise konkrétní výběr a rozsah skladeb, jež uchazeč zahraje (zazpívá).

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů.

Uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní zkouška

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru nebo rozpravy před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

 • rozprava k předložené anotaci disertační práce. Uchazeč musí fundovaně obhájit výběr a způsob řešení tématu ve své zamýšlené disertační práci;
 • rozprava k předložené představě o disertačním uměleckém interpretačním projektu;
 • součástí ústní zkoušky může být přezkoušení z jednoho cizího světového jazyka.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů.

Uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Každý uchazeč může získat za přijímací zkoušku max. 85 bodů. Uchazeč, který nezíská alespoň min. počet bodů z obou části přijímací zkoušky, nevyhověl u přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 • svým uměleckým interpretačním výkonem u přijímací zkoušky je uchazeč schopen prokázat předpoklady pro další růst v umělecké rovině specializace, na kterou se hlásí do doktorského studia. Uchazeč si připraví reprezentativní umělecký výkon obsahující repertoár dle vlastního výběru v rozsahu minimálně 70 minut. Z písemně předloženého programu recitálu určí zkušební komise konkrétní výběr a rozsah skladeb, jež uchazeč zahraje (zazpívá).
 • uchazeč musí fundovaně obhájit výběr a způsob řešení tématu ve své zamýšlené disertační práci. V případě, že se ukáže nevhodnost tématu, nedostatečná připravenost uchazeče na jeho zpracování nebo není možné zajistit uchazeči pro jeho téma školitele, ale uchazeč prokáže v ostatních částech přijímací zkoušky odpovídající předpoklady k doktorskému studiu v příslušné specializaci, může přijímací komise v zastoupení Oborové rady nabídnout uchazeči náhradní téma a příslušného školitele.
 • disertační umělecký interpretační projekt; zkušební komise v zastoupení Oborové rady může uchazeči nabídnout jiné varianty disertačního uměleckého interpretačního projektu spolu s návrhem pedagoga hlavního oboru.
 • teorie a dějiny hudby, estetické a filozofické aspekty umění, dějiny, literatura a mezinárodní rozhled v rámci své specializace, orientace v základních metodologických otázkách současné muzikologie, schopnost integrovat parciální poznatky do užšího i širšího kontextu.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 1. životopis, vč. údajů dokládajících mimořádné umělecké, studijní a jiné výsledky a předpoklady k samostatné umělecké tvůrčí činnosti
 2. anotaci zamýšlené disertační práce v rozsahu minimálně 3 - 4 normostran, vč. předpokládané literatury a pramenů, zdůvodnění výběru tématu atp. V ní přiblíží svou koncepční a metodologickou představu o zpracování disertační práce.
 3. představu o svém disertačním uměleckém interpretačním projektu v rozsahu nejméně 1 normostrany. V ní přiblíží koncepci, dramaturgii a zdůvodnění projektu.
 4. program recitálu připraveného pro umělecký výkon u přijímací zkoušky

Přílohy zašlete na e-mailovou adresu: do mezního termínu podání přihlášky.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.