Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kresba

Studijní programGrafika a kresba
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Zbyněk Janáček
Garant specializacedoc. Mgr. Josef Daněk

Studijní program v kostce

CÍLEM NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GRAFIKA A KRESBA JE VYCHOVAT SVOBODNOU TVŮRČÍ OSOBNOST, VYBAVENOU SCHOPNOSTÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, KTERÁ SE ORIENTUJE V SOUČASNÉM UMĚLECKÉM PROVOZU.

Studium ve specializaci Kresba připravuje své absolventy tak, aby maximalizoval jejich šanci na uplatnění v prestižní roli autora, který je schopný se prosadit ve tvrdých a proměnlivých konkurenčních podmínkách výstavního provozu. Prioritou je výhradně individuální přístup k práci se studentem a  důraz kladený na studentovu schopnost samostatné tvůrčí práce. Práce na produkci samostatných výstavních projektů vede k získávání praktických zkušeností se současnou podobou reálného uměleckého (výstavního) provozu, včetně schopnosti využívání grantových nabídek, znalosti organizačních mechanismů a odborně využívaných komunikačních technologií.

Grafika a kresba

Studiem grafiky a kresby na Fakultě umění Ostravské univerzit vás provedou doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.Co od vás očekáváme?

Orientace v médiu kresby a obecně v historii umění. Znalosti a dovednosti kreativní práce v oblasti kresby, grafiky nebo malby. Schopnost vytýčení tématu – projektu, koncepční myšlení, realizace projektu kresebnými prostředky, přesahy kresby do dalšího média nebo jinými vizuálními a multimediálními prostředky.

Co se naučíte?

Budete znát širokou škálu autorských přístupů ke kresbě a jejímu uplatnění ve výtvarné práci a nejrůznější tradiční i novodobé techniky a materiály, využívané pro kresebnou tvorbu v umění minulosti i současnosti. Budete schopni vnímat a odborně vyložit podstatu a význam výtvarných děl nejrůznějších žánrů a forem včetně nejsoučasnějších podob experimentální tvorby. Budete zvládat tradiční kresebné dovednosti, dokážete vnímat kresbu jako společný jmenovatel mnoha výtvarných oborů a aktivně objevovat možnosti jejího uplatňování v širokém prostoru volné výtvarné tvorby. Budete schopni vytvořit originální autorské dílo v oblasti kresby, případně dalších individuálně volených forem a technik a aktivně objevovat možnosti uplatňování kresby a jejích přesahů v širokém prostoru volné a užité výtvarné tvorby. Budete připraveni pro spolupráci v týmu pro galerijní pedagogiku, organizaci výstavního provozu, produkci.

Kde a jak se uplatníte?

 • v současném výtvarném nebo jiném uměleckém provozu jako nezávislý autor – vizuální umělec
 • na pracovištích zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • vedení výtvarných dílen zaměřených na kresbu, ale také na tradiční a moderní technologie na hranici volného a užitého umění
 • v rámci pracovišť zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • v uměleckém provozu - galerie, muzea, výstavní prostory atd.
 • v privátní sféře výstavní, kurátorské, organizační i osvětové

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

Uchazeč, který podal e-přihlášku ke studiu na Fakultu umění OU a bude přijat ke studiu studijního programu Digitální grafika ve virtuálním prostředí (studium Double degree) bude také přijat ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a przestrzeni wirtualnej, specializace Grafika computerowa gier. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Fakultě umění OU.

Uchazeč, který podal přihlášku ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a przestrzeni wirtualnej, specializace Grafika computerowa gier, bude také přijat na Fakultu umění OU ke studiu studijního programu Grafika a kresba, specializace Digitální grafika ve virtuálním prostředí. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Slezské univerzitě v Katovicích.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

v

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Václav Rodek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.