Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Kresba

Studijní programGrafika a kresba
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Zbyněk Janáček

Studijní program v kostce

CÍLEM NAVAZUJÍCÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU GRAFIKA A KRESBA JE VYCHOVAT SVOBODNOU TVŮRČÍ OSOBNOST, VYBAVENOU SCHOPNOSTÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, KTERÁ SE ORIENTUJE V SOUČASNÉM UMĚLECKÉM PROVOZU.

Studium ve specializaci Kresba připravuje své absolventy tak, aby maximalizoval jejich šanci na uplatnění v prestižní roli autora, který je schopný se prosadit ve tvrdých a proměnlivých konkurenčních podmínkách výstavního provozu. Prioritou je výhradně individuální přístup k práci se studentem a  důraz kladený na studentovu schopnost samostatné tvůrčí práce. Práce na produkci samostatných výstavních projektů vede k získávání praktických zkušeností se současnou podobou reálného uměleckého (výstavního) provozu, včetně schopnosti využívání grantových nabídek, znalosti organizačních mechanismů a odborně využívaných komunikačních technologií.

Co od vás očekáváme?

Orientace v médiu kresby a obecně v historii umění. Znalosti a dovednosti kreativní práce v oblasti kresby, grafiky nebo malby. Schopnost vytýčení tématu – projektu, koncepční myšlení, realizace projektu kresebnými prostředky, přesahy kresby do dalšího média nebo jinými vizuálními a multimediálními prostředky.

Co se naučíte?

Budete znát širokou škálu autorských přístupů ke kresbě a jejímu uplatnění ve výtvarné práci a nejrůznější tradiční i novodobé techniky a materiály, využívané pro kresebnou tvorbu v umění minulosti i současnosti. Budete schopni vnímat a odborně vyložit podstatu a význam výtvarných děl nejrůznějších žánrů a forem včetně nejsoučasnějších podob experimentální tvorby. Budete zvládat tradiční kresebné dovednosti, dokážete vnímat kresbu jako společný jmenovatel mnoha výtvarných oborů a aktivně objevovat možnosti jejího uplatňování v širokém prostoru volné výtvarné tvorby. Budete schopni vytvořit originální autorské dílo v oblasti kresby, případně dalších individuálně volených forem a technik a aktivně objevovat možnosti uplatňování kresby a jejích přesahů v širokém prostoru volné a užité výtvarné tvorby. Budete připraveni pro spolupráci v týmu pro galerijní pedagogiku, organizaci výstavního provozu, produkci.

Kde a jak se uplatníte?

 • v současném výtvarném nebo jiném uměleckém provozu jako nezávislý autor – vizuální umělec
 • na pracovištích zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • vedení výtvarných dílen zaměřených na kresbu, ale také na tradiční a moderní technologie na hranici volného a užitého umění
 • v rámci pracovišť zaměřených na tvorbu vizuálních výstupů – kresby, grafiky, animace, multimédií
 • v uměleckém provozu - galerie, muzea, výstavní prostory atd.
 • v privátní sféře výstavní, kurátorské, organizační i osvětové

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

13
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

Uchazeč, který podal e-přihlášku ke studiu na Fakultu umění OU a bude přijat ke studiu studijního programu Digitální grafika ve virtuálním prostředí (studium Double degree) bude také přijat ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a przestrzeni wirtualnej, specializace Grafika computerowa gier. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Fakultě umění OU.

Uchazeč, který podal přihlášku ke studiu na Slezské univerzitě v Katovicích, Polsko, ke studiu oboru Projektowanie gier a przestrzeni wirtualnej, specializace Grafika computerowa gier, bude také přijat na Fakultu umění OU ke studiu studijního programu Grafika a kresba, specializace Digitální grafika ve virtuálním prostředí. Přijímací zkoušku vykonává pouze na Slezské univerzitě v Katovicích.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

v

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Václav Rodek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.