Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Studijní program
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání si klade za cíl připravit mladé badatele a vědce pro potřeby informatiky a informačních a komunikačních technologií, schopné nejenom samostatné tvůrčí práce, ale i kooperativně působit v oblasti vědy, výzkumu nebo vývoji, s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet. Znalosti, dovednosti a kompetence, které získáte absolvováním předmětů doktorského studijního programu, jsou navrženy tak, aby odpovídaly poznatkům a metodám tvůrčí činnosti v oblasti Teoretické informatiky, Didaktiky informatiky, Digitálních a ICT technologii a eLearningu.Základem Vašeho studia je bádání, zkoumání, samostudium a další aktivity vedoucí k úspěšné obhajobě dizertační práce, která by měla přinést originální řešení Vašeho zkoumaného problému. Akcentuje se  samostatná práce, konzultace nejenom s Vašim školitelem, ale i s dalšími odborníky a znalci oboru. Neméně důležitou součásti Vašeho doktorského studia je i aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikování v recenzovaných, českých i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí a podílení se na přípravě odborně zaměřených seminářích a workshopech. Své dizertační záměry můžete realizovat prostřednictvím vědeckých projektů řešených na katedře.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Cílem studia je připravit mladé badatele a vědce pro potřeby informatiky a informačních a komunikačních technologií.

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je spjaté s řádně ukončeným studiem v magisterském studijním programu, nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy. Přijímací řízení je realizované přijímacím pohovorem, kde je ověřována úroveň Vašich vědomostí, Vaše znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), Vaše předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření Vašich znalostí některého cizího jazyka. K přijímacímu pohovoru předložíte:

  1. Vaši dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost.
  2. Vstupní projekt, v němž jednak odůvodníte volbu Vaše specializace, jednak představíte návrh tématu Vaše zamýšlené disertační práce.

Co se naučíte?

Vaše dosavadní znalosti a dovednosti doplníte o podrobnější znalosti obsahu a metod některých disciplín z informatiky, zejména teoretických základů, a obohatíte Vaše poznatky o nové směry v oblasti pedagogiky a psychologie.

Osvojíte si metodologické základy pedagogického výzkumu tak, abyste mohli kvalitně navrhovat a vést vlastní výzkum.

Získáte přehled o používání informačních technologií ve výuce, o teoretických východiscích i praktických aplikacích u nás a v zahraničí, dokážete se lehce zorientovat v současných názorech na vzdělávání v informatice a v možnostech zavádění ICT do kurikulí všech vyučovacích předmětů.

Získáte znalosti a dovednosti v oblasti efektivního použití vybraných matematických metod, v oblasti projektování informačních systémů a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning.

Kde a jak se uplatníte?

Doktorské studium Vás připraví na dráhu experta v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání, resp. v oboru informatika. Můžete se uplatnit jako plně kvalifikovaní odborníci v oblasti aplikací ICT ve všech stupních vzdělávání, od preprimárního až po celoživotní.

Jako absolventi doktorského studijního programu můžete rozvíjet svůj výzkumný potenciál dál směrem k habilitačnímu řízení v oblasti informačních a komunikačních technologií, případně informatiky.

Konkrétní pracovní pozice

Pedagogové na fakultách připravující učitele informatických disciplín
Výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a didaktika informatiky
Pracovníci státní správy školství, centrálních metodických a kurikulárních úřadů a ústavů
Vědečtí pracovníci věnující se informačním technologiím ve vzdělávání a v celoživotním učení

Specifika kombinované/distanční formy studia

Každý započatý akademický rok postupujete podle Vašeho tzv. Individuálního studijního plánu, který jste připravili ve spolupráci se školitelem. Každý ukončený akademický rok předkládáte Vaši tzv. Výroční zprávu o studiu, která detailně specifikuje splněné studijní úkoly.Účastníte se přednášek k Vašim předmětům, třech povinných disertačních seminářů, vystoupíte alespoň na dvou konferencích s recenzovaným sborníkem.Pravidelně konzultujete (minimálně jednou za 3 měsíce) řešení Vašeho disertačního záměru a postup ve studiu se školitelem.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium magisterského studijního programu nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Návrh disertačního záměru uchazeč zašle na e-mail garantky studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Minimum bodů pro vyhovění: 50


Tvorba individuálního studijního plánu

Student po konzultaci se školitelem sestavuje studijní plán (individuální, dle předchozího studia a dle zaměření disertačního záměru) podle těchto následujících pravidel. Do studijního plánu zařazuje:

  • všechny povinné předměty (Metodologie pedagogického výzkumu, Cizí jazyk, Akademic writing + všechny povinné Disertační semináře 1-3),
  • alespoň dva předměty z bloku "informatického", dva předměty z bloku "aplikace ICT do vzdělávání" a dva předměty z bloku "ped-psychologického",
  • další předměty z bloku publikační činnost, vědecká činnost a výuková činnost (prezenční student).

Seznam předmětů pro výběr do individuálního studijního plánu.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.