Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika

Studijní program
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika je orientován na česko-polská a česko-ruská komparativní studia (popř. na širší okruh slovanských jazyků a literatur). Je koncipován jako srovnávací studium slovanské filologie a navazuje tak na dlouholetou tradici české slavistiky založené na komparativním zkoumání slovanských jazyků a literatur a obohacené o některé moderní metodologické přístupy a trendy. Doktorské studium je zaměřeno na výchovu mladé badatelské generace a zabezpečení kontinuity oboru slavistika v oblasti lingvistiky a literární vědy. Cílem a metodologickým základem doktorského studia je odborná příprava na vědeckou práci v oblasti komparativního výzkumu slovanských jazyků a literatur integrující např. polskou, ruskou a českou filologii. Koncepce doktorského studia reaguje na současné trendy v lingvistice a literární vědě, kde je patrný odklon od úzce pojaté národní filologie směrem k interkulturnímu vnímání procesů ve vývoji slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu. Studijní program je členěn na dvě samostatné specializace: A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia, což umožnuje zájemci o doktorské studium profilovat se buď v oblasti srovnávací slovanské jazykovědy, anebo v oblasti srovnávacích slovanských literatur. Výběr specializace závisí na lingvistickém, nebo literárněvědném zaměření uchazeče o studium. Každá ze specializací je vymezena skladbou povinných předmětů teoreticko-metodologického charakteru s důrazem na komparativní složku a skladbou povinně volitelných předmětů rozšiřujících obsahový rámec povinných předmětů v souladu s odborným zaměřením doktoranda a tématem jeho disertační práce a dalšími povinnostmi doktoranda.

Co od vás očekáváme?

O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na slovanskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí).

V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé ze zahraničních vysokých škol. Předpokládá se tedy aktivní znalost jednoho ze slovanských jazyků a v závislosti na zvolené specializaci také orientace v lingvistické, nebo literárněvědné problematice.

Co se naučíte?

Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti srovnávací slovanské filologie s ohledem na zvolenou specializaci studia (A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia). Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení, vědomostí a dovedností získaných v předcházejícím (navazujícím magisterském) studiu.

Student:

 • ovládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně (teoretická a metodologická báze lingvistiky, nebo literární vědy v komparativním plánu);
 • je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvolené specializaci v rámci oboru;
 • orientuje se v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k dané specializaci oboru;
 • znalost dalších cizích jazyků (dvou slovanských a jednoho neslovanského) mu umožňuje sledovat odbornou literaturu publikovanou v cizojazyčném prostředí (viz struktura povinných předmětů);
 • je schopen samostatně interpretovat fakta a vědomosti a dovednosti v oblasti teorie a metodologie získané studiem dané specializace a aplikovat je ve své vědecké práci;
 • je schopen samostatně řešit stanovené vědecko-výzkumné úkoly a umí i vzhledem ke své jazykové vybavenosti prezentovat výsledky svého výzkumu jednak v podobě vystoupení na domácích a zahraničních vědeckých konferencích, jednak v podobě publikačních výstupů v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijního programu umožní zlepšení kvalifikační struktury pracovních týmů vysokých škol a výzkumných ústavů. Zároveň poskytne zkušeným a kvalifikovaným středoškolským učitelům z praxe možnost dalšího odborného růstu a přispěje tak k dalšímu rozvoji oboru. Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studijního programu se zaměřením na slovanskou filologii dále prohloubit své vzdělání a připravit z nich vysoce kvalifikované odborníky v oblasti srovnávací slovanské filologie, kteří budou s ohledem na zvolenou specializaci schopni samostatně řešit výzkumné problémy.

Konkrétní pracovní pozice

Absolventi najdou uplatnění:

 • jako vědečtí pracovníci v domácích a zahraničních institucích, především v rámci Evropské unie, a to zejména na filologických vysokoškolských pracovištích;
 • ve výzkumných ústavech;
 • ve vědeckých knihovnách;
 • v archívech;
 • v nakladatelstvích;
 • v odborných institucích a organizacích (např. samosprávy regionů a euroregionů);
 • případně na středních školách.

Přijímací řízení

7
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit zpravidla v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději do data konání zápisu do studia (zpravidla 1. října).

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku formou pohovoru. Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč dodává jako tištěnou přílohu své přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke studiu a jeho jazykové znalosti.

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50.

O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na slovanskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí). Projekt disertační práce (a případně další dokumenty) mohou být napsaný v češtině, polštině, ruštině, slovenštině, popř. jiném slovanském jazyce. V různých slovanských jazycích může také probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .