Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce

Studijní programSociální práce
FakultaFakulta sociálních studií
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Studijní program v kostce

Bakalářské studium sociální práce na Ostravské univerzitě Vám nabídne studium teoretické a zároveň praktické disciplíny, která podporuje sociální změny, rozvoj a sociální soudržnost. Staví na zásadách sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní odpovědnosti a respektování rozmanitosti. Studující se učí pracovat s jednotlivci, rodinami, skupinami i komunitami. Tříletý bakalářský program sociální práce připravuje studenty a studentky na vstup do praxe sociální práce i na dvouleté navazující magisterské studium sociální práce, které se vyučuje ve dvou specializacích (Sociální práce s rodinou a Rozvoj a řízení v sociální práci).

Sociální práce je interdisciplinární obor. Sociální pracovníci a pracovnice spolupracují s dalšími profesemi např. z oblasti psychologie, práva nebo zdravotnictví. Vykonávají svou práci v široké škále prostředí, jenž zahrnují úřady, nemocnice, domovy, školy, věznice, poradny nebo pracují přímo v terénu. Sociální pracovníci a pracovnice poskytují služby, které mohou zlepšit kvalitu života lidí, zaměřují se přitom na práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, jako jsou například lidé se zdravotním handicapem, duševním onemocněním, senioři, lidé bez domova, lidé se závislostí na návykových látkách, nízkopříjmové rodiny s dětmi, etnické menšiny apod. Fakulta sociálních studií udržuje dlouholetou spolupráci s desítkami odborných pracovišť nejen v regionu, ale také v rámci celé ČR a v zahraničí. Tato spolupráce má formu výkonu odborných praxí studujících na pracovištích, spolupráce s organizacemi na výzkumných projektech a dalších činnostech, jako je účast na konferencích nebo workshopech a zapojení odbornic a odborníků z praxe do výukového procesu. Fakulta spolupracuje s více než padesáti univerzitami po celém světě (např. ve Finsku, Rakousku, Polsku, Velké Británii, Itálii, Francii nebo Německu). Na Fakultě sociálních studií působí také ojedinělý „sbor uživatelů“ – konzultantek a konzultantů z praxe, současných i bývalých klientek a klientů, kteří se podílejí na výuce svým jedinečným příběhem a zkušeností s využíváním sociálních služeb. Pro aktivní studující se otevírá celá řada zajímavých aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje lidem sociální práci v praxi, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Sociální práce

Máte blízko k lidem a není vám cizí pomáhat těm, kteří se nacházejí ve složitých životních situacích? Jaké je studium sociální práce, v jakých formách a specializacích ji u nás lze studovat a na jakou profesní dráhu se ní můžete vydat? To vše vám představí odbornice na sociální práci Marie Špiláčková.Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti, kromě středoškolských znalostí základů společenských věd. Co od vás ale očekáváme je nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, sebereflexe, respekt k rozmanitosti a zájem o lidi.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent studijního programu:

 • budete umět vymezit sociální práci,
 • budete znát historii, terminologii, teorii, metody a základní etické problémy sociální práce,
 • budete mít znalosti o vývoji sociologického myšlení,
 • budete seznámeni se základními metodami a technikami sociálního výzkumu,
 • budete mít znalosti z oblasti psychologie a práva,
 • budete znát cíle, subjekty a nástroje sociální politiky,
 • budete znát specifika a možnosti individuální sociální práce, sociální práce s rodinou a se skupinou, komunitní práce a krizové intervence, v
 • budete umět provádět opatření sociální prevence a depistáž a vést rozhovor s klientem,
 • budete schopni ve spolupráci s klientem a dalšími subjekty komplexně analyzovat životní situace klientů,
 • budete umět sestavit plán spolupráce a společně s klientem ho naplňovat,
 • budete schopni poskytovat sociální služby a naplňovat standardy kvality sociálních služeb,
 • budete umět reflektovat svou práci a dále se vzdělávat,
 • dovede identifikovat svá silná a slabá místa a využívat prostředků psychohygieny.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi a absolventky se uplatníte v organizacích státní správy a samosprávy (oblast sociálně-právní ochrany dětí, péče občany se zdravotním postižením, Probační a mediační služby atd.), včetně působení v poradních a iniciativních orgánech rady měst či krajů, jako sociální pracovníci v resortu zdravotnictví, školství, v resortu spravedlnosti, práce a sociální věcí, na Úřadech práce, jako sociální pracovníci v nestátních neziskových a církevních organizacích, jako sociální pracovníci v dalších organizacích poskytujících sociální služby, ve službách Policie ČR, Vězeňské služby ČR, v soukromoprávních institucích; po zapracování jako řídící pracovníci na úrovni středního managementu ve všech organizacích poskytujících či koordinujících sociální služby.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit například na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • Pracovník v sociálních službách,
 • Poradce v sociálních službách,
 • Odborný asistent v sociálních službách,
 • Koordinátor pečovatelské služby,
 • Samostatný sociální pracovník,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče,
 • Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci,
 • Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti,
 • Odborný profesní poradce služeb zaměstnanosti,
 • Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny,
 • Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci apod.

Přijímací řízení

85
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC.

Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů společenských věd a ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Alena FABIČOVICOVÁ, et al. Odmaturuj! ze společenských věd. Druhé, přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských programů Sociální práce neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty


  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.