Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ruština pro překlad

Studijní programRuská filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Studijní program v kostce

Chcete si prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti jazykovědy, literární vědy, překladatelství, a nebo se připravit na profesi učitele na střední škole?

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářského studijního programu Ruská filologie či podobně zaměřených bakalářských programů a jeho cílem je dále rozvíjet a profilovat jejich odborné znalosti a dovednosti. Studium je koncipováno jako jednoprogramové bez specializace a se specializací na překlad a dvouprogramové zahrnující vedle studia tradiční filologie i možnost přípravy na povolání učitele.

Studijní program je realizován v následujících variantách:

 1. Completus (jednoprogramové studium ruské filologie),
 2. Ruština pro překlad (jednoprogramové studium se specializací na translatologii),
 3. Minor (dvouprogramové studium ruské filologie),
 4. Maior (dvouprogramové studium ruské filologie),
 5. Ruský jazyk pro SŠ (dvouprogramové studium ruské filologie zaměřené na přípravu pro profesi učitele).

Studijní program obsahuje základní lingvistické, literárněvědné a translatologické předměty, které jsou doplněné o povinně volitelné teoretické a prakticky zaměřené disciplíny, umožňující studentům jejich specifickou profilaci. Cílem studia je dosáhnout hlubokých znalosti jazykovědných a literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí z oblasti synchronní lingvistiky (stylistika, aktuálních tendence v současném jazyce, frazeologie, textové lingvistiky), a také o diachronní pohled na jazyk (historická gramatika). V oblasti literárněvědné jde o prohloubení znalostí a dovedností z hlediska metodologie literární vědy (komparativní genologie, literární komparatistika) a dějin ruské literatury (starší ruská literatura, literatura 2. poloviny 20. století, současná ruská literatura). Studenti tak získávají komplexní přehled o dějinách a metodologii lingvistiky a literární vědy. Cílem studia se specializací na překlad je rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence. Student získá a přehled v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení. Student dvouprogramového studia učitelství pro střední školy je navíc prostřednictvím studijních předmětů z oblasti metodiky vyučování připravován na profesi učitele.

Během studia mohou studenti využít širokou nabídku studia v zahraničí na partnerských pracovištích katedry v RF a zemích EU především v rámci programu ERASMUS+, ale i v rámci dalších stipendijních programů, navštívit přednášky významných zahraničních a domácích odborníků, aktivně se zapojit do vědecké práce (Překladatelská soutěž Den s překladem, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM) a účastnit se  odborných exkurzí pořádaných Katedrou slavistiky (Slovanský ústav AV ČR, Slovanská knihovna NKP).

Co od vás očekáváme?

O studium se mohou ucházet pouze absolventi bakalářských filologických programů se zaměřením na ruskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí), a to bez přijímací zkoušky pro varianty Completus, Maior, Minor a Ruský jazyk pro SŠ. Jako vstupní znalosti jsou požadovány znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídající výstupním znalostem, dovednostem a způsobilostem bakalářského studijního programu ruská filologie. Pro variantu Ruština pro překlad je požadováno absolvování ústní přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu prokazuje zvládnutí ruského jazyka na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je schopen dalšího vzdělávání i sebevzdělávání v doktorském studiu. Absolvent prokazuje hluboké znalosti v oblasti metodologie a dějin jazykovědy a literární vědy, translatologie (varianta Ruština pro překlad) a metodiky vyučování cizímu jazyku (Ruský jazyk pro SŠ. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědomostí a dovedností získaných v předcházejícím (bakalářském) studiu:

 • orientuje se v oblasti diachronní lingvistiky;
 • v oblasti synchronní lingvistiky získává znalosti v rámci frazeologie, hypersyntaxe a stylistiky a mezijazykové interference;
 • v literárněvědné oblasti prokazuje znalosti literárněvědné metodologie a jejího vývoje;
 • dějin ruské literatury 20. století a současné ruské literatury;
 • absolvent varianty completus, maior a minor navíc získá přehled o žánrovém vývoji starší ruské literatury, o dějinách a teorii literární komparatistiky a o dějinách světové literatury 19. a 20. století.
 • absolvent varianty Ruština pro překlad získá znalosti teorie dějin a metodologie překladu a prokazuje orientaci v současných trendech teorie překladu;
 • je schopen samostatně řešit jazykovědný či literárněvědný problém za použití adekvátní metodologie;
 • srozumitelně a přesvědčivě formulovat odborné názory, vést dialog na odborné téma, vystupovat před odbornou veřejností;
 • umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů v oblasti lingvistiky a literární vědy, je schopen komplexní lingvistické analýzy cizojazyčného textu a komplexní interpretace literárního textu;
 • absolvent je schopen komplexní interpretace a překladu neliterárního i literárního textu a dovede písemně zpracovat zadané téma;
 • absolvent varianty Ruština pro překlad je navíc schopen samostatně řešit translatologický problém za použití adekvátní metodologie, získá dovednosti v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni a základní tlumočnické kompetence, je schopen používat znalosti z translatologických, lingvistických a literárněvědných disciplín pro vytváření účelných komunikátů a interpretaci textu v rámci překladatelské praxi, je schopen adekvátního překladu textů různých funkčních stylů z ruštiny do češtiny a obecně informačních a jednoduchých odborných textů z češtiny do ruštiny. Umí provést překladatelskou redakci cílového textu;
 • absolvent varianty Ruský jazyk pro SŠ je navíc teoreticky a prakticky připraven pro výkon povolání učitele na SŠ.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu se uplatní v profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných lingvistických, literárněvědných a translatologických znalostí, vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce.

Absolvent varianty Completus, Maior, Minor najde uplatnění:

 • ve vědeckovýzkumných institucích a ústavech;
 • v institucích kulturně-společenského charakteru (archivy, muzea, knihovny apod.);
 • v redakcích novin a časopisů;
 • v nakladatelstvích (redaktor, publicista, jazykový poradce, korektor nebo editor, v institucích státní správy.

Absolvent varianty Ruština pro překlad se navíc uplatní:

 • v překladatelských a tlumočnických agenturách;
 • ve firmách a institucích, které vyžadují vysokou jazykovou kompetenci a překladatelské či tlumočnické dovednosti;
 • jako samostatně podnikající překladatel či tlumočník.

Absolvent varianty Ruský jazyk pro SŠ najde uplatnění jako učitel na všech typech středních škol.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní příjímací zkoušku. Během přípravy ke zkoušce překládá uchazeč z ruského do českého jazyka souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků. Je možné používat poskytnuté slovníky. Při pohovoru se obhajují použitá překladatelská řešení, zjišťuje motivace uchazeče, diskutují případné chyby ve zkušebním překladu a prověřují základní znalosti o translaci. Prověřují se také znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: lexikologie, morfologie, syntax, ruská kultura, ruská literatura 19. a 20. století. Zkouška probíhá v ruském a českém jazyce.

Hodnotí se adekvátnost překladu (včetně překladu termínů a reálií), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, faktografické znalosti profilujících předmětů i jazykové dovednosti. Je požadována znalost ruského jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (samostatný uživatel cizího jazyka) a českého jazyka na úrovni C2 (zkušený uživatel).

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Hečko, B. Dobrodružství překladu. Praha, 2000.
Hrala, M., ed. Český překlad 1945-2003. Praha, 2003.
Hrala, M., ed. Český překlad 2 (1945-2004). Praha, 2005.
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007.
Hrdlička, M., ml. Literární překlad a komunikace. Praha, 1997.
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000.
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc, 2000.
Kufnerová, Z. Překládání a čeština. Jinočany, 2003.
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006.
15x o překladu. Praha, 1999.
Panoráma ruské literatury. Albert, Boskovice 1995. Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995.
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976.
Příruční mluvnice ruštiny II. Praha, 1978.
Žváček, D. Kapitoly z teorie překladu I. (odborný překlad). Olomouc, 1995.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.