Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Aplikovaná informatika

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
13. 05. 2024 - 14. 06. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Aplikovaná informatika je orientovaný na interdisciplinární přístup realizovaný ve spolupráci s Centrem excelence IT4Innovations - Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (IT4I-ÚVAFM OU) Ostravské univerzity a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky (ÚGN AV ČR). Cílem doktorského studijního programu Aplikovaná informatika je vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni realizovat základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky s přesahem k dalším vědním disciplínám. Doktorský studijní program (DSP) Aplikovaná informatika bude prohlubovat znalosti teorií a modelů formálních nástrojů pro popis a analýzu složitých informačních systémů a algoritmů pro řešení problémů v informatice v souladu se současným stavem poznání ve světě, zejména v oblastech umělé inteligence a big data.

DSP Aplikovaná informatika se nebude členit na specializace a bude posilovat interdisciplinaritu mezi informatickými oblastmi. Absolventi budou ovládat vědecké metody výzkumu všech aspektů a forem procesu zpracování, třídění, ukládání a šíření dat, informací a znalostí prostřednictvím informačních systémů a s využitím informačních technologií na takové úrovni, aby byli schopni se uplatnit jako samostatní vědecko-výzkumní pracovníci. Důraz bude kladen na využívání vědeckých metod, procesů, algoritmů a systémů pro získávání znalostí a poznatků z dat v různých podobách, jak strukturovaných, tak nestrukturovaných.

V rámci doktorského studijního programu Aplikovaná informatika se student tematicky zaměří na některý ze směrů výzkumu realizovaném na některém ze tří pracovišť:

 1. Na Katedře informatiky a počítačů PřF OU (Soft Computing pro IT - konkrétně Inteligentní systémy a algoritmy, Aplikace fuzzy přístupů pro analýzu, popis, predikci a řízení systémů, Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace, Modelování podnikových procesů, dle hlavního směru výzkumu na katedře informatiky a počítačů).
 2. Na IT4I-ÚVAFM (Logika, Dynamické systémy, Fuzzy modelování a Neuronové sítě a počítačové vidění).
 3. Pro posílení aplikačního zaměření DSP se ve spolupráci s ÚGN AV ČR nabízí výzkum a aplikace nových informatických přístupů pro potřeby environmentální geografie a také v oblastech matematického modelování fyzikálních procesů, např. pro řešení problémů geomechaniky a báňského výzkumu, pro vývoj metod dezintegrace materiálů, pro studium vlastností nově vyvíjených geomateriálů.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené studium navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika na PřF OU nebo příbuzného studijního programu v ČR nebo zahraničí
 • zájem o vědeckou práci

Co se naučíte?

Profil absolventa studijního programu:

Aplikovaná informatika je v současné době součástí téměř všech odvětví, což se pochopitelně odráží také v rapidním růstu poptávky na trhu práce o odborníky z této oblasti. Cílem studia v novém interdisciplinárním DSP je připravit absolventa schopného samostatně logicky uvažovat a vědecky bádat v oblasti aplikované informatiky a dalších oborech, ve kterých se informatika používá. Absolventi budou mít dostatečné znalosti, dovednosti a způsobilosti pro další úspěšnou kariéru v akademickém prostředí i ve výzkumných institucích jako samostatní vědecko-výzkumní pracovníci, kteří budou samostatně řešit složité vědecké, výzkumné a vývojové úkoly v oboru aplikované informatiky, a to jak v rovině základního, tak i aplikovaného výzkumu. Mohou se podílet na přípravách vědeckých a výzkumných projektů a pracovat ve výzkumných týmech, včetně kooperace se zahraničními badateli, a věnovat se inovacím a zlepšování stávajících metod a postupů v oboru aplikované informatiky. Absolvent dovede komunikovat v anglickém jazyce, prezentovat své výsledky a diskutovat je na vědeckých seminářích a konferencích.

Kde a jak se uplatníte?

Profil absolventa studijního programu:

Absolventi se mohou uplatnit jako výzkumní pracovníci v akademické sféře nebo jako experti na informační technologie v průmyslu a v organizacích, které využívají matematické modely, numerické metody, statistickou analýzu, matematickou logiku a speciální programovací techniky k řešení aktuálních úloh z praxe. V průmyslové oblasti se uplatní především na pozicích vedoucích analytických, výzkumných, konzultačních či vývojových týmů / oddělení průmyslových podniků.

Příklady uplatnění absolventů ve vazbě na CZ-ISCO

 • Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
 • Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Specialisté v oblasti vědy a techniky
 • Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách
 • Odborní asistenti na vysokých školách
 • Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

Konkrétní pracovní pozice

 • Seniorní datový analytik, specialista (práce s velkými daty a analytickými nástroji)
 • Datový vědec (interpretace získaných dat)
 • Databázový specialista (práce s daty a databázemi)
 • Specialista na datové modelování (návrh a modelování vhodných datových struktur)
 • Specialista pro návrh metod strojového učení
 • Specialista pro návrh algoritmů strojového učení
 • Specialista pro práci s velkými jazykovými modely (LLM) a jejich využití v analýze a syntéze textů
 • Specialista pro dolování a sběr dat (datový inženýr, získává a třídí získaná data)
 • Datový detektiv (práce s nekonzistentními, neurčitými či chybějícími daty)
 • Specialista statistického zpracování dat (příprava výzkumu, analýza, zpracování)

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolvování přijímací zkoušky, která proběhne formou ústního pohovoru (podle potřeby může být přijímací pohovor realizován také online) před komisí jmenovanou děkanem PřF OU. Rozsah požadovaných znalostí uchazeče vychází rámcově z okruhů státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního programu Aplikovaná informatika na PřF OU, důraz je kladen především na oblasti související s navrhovaným tématem disertační práce.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.