Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI FOTOGRAFIE S DŮRAZEM NA FOTOGRAFII UMĚLECKOU.

Výuka probíhá z části formou skupinové ateliérové práce, zde se řeší konkrétní fotografické projekty a zadání, teoretické problémy, dále pak v praktických cvičeních předmětů zaměřených na získávání praktických fotografických dovedností a na přednáškách a seminářích teoretických disciplín. Nedílnou součástí je i získávání jazykových kompetencí.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium fotografie je základní znalost práce s médiem, tvůrčí a pracovní zápal, zájem o současné umění, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Očekáváme i základní kulturně historický přehled.

Co se naučíte?

Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Naučíte se pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají. Získáte schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Naučíte se porozumět vizuální i etické stránce mediální komunikace, získáte obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Profesionálně zvládnete celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodu pro práci s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním prostředí. Získáte schopnost samostatné a inovativní práce. Naučíte se spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění. Získáte schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • fotograf pro různá média a instituce
 • kurátor výstav a galerista
 • výtvarný publicista či animátor současného umění
 • pracovník ve filmových studiích
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • tvůrčí pracovník v oblasti kreativních odvětví (obrazový redaktor, pracovník grafického studia, galerie, televize, divadla, filmu, ...)

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč je povinen před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeči zasílají své domácí práce do 22. března 2020. Na práce zaslané po termínu nebude brán zřetel.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF zasílají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).
 • Formulář pro odeslání domácích prací pod názvem Zasílání domácích prací pro 1. kolo přijímací zkoušky Fakulty umění je na stránce e-přihlášky.
 • Soubor s domácími pracemi vloží uchazeči do systému po přihlášení svými iniciálami a číslem přihlášky = oborové číslo.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Od 31. března 2020 budou výsledky 1. kola přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky trvá 3 dny
 • Termín konání: 14. – 16. dubna 2020 (úterý – čtvrtek)
 • Místo konání: Podlahova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 • Při prezenci dne 14. dubna 2020 od 7.30 do 8.30 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.
 • Fakulta během 2. kola přijímací zkoušky ubytování uchazečů nezajišťuje.
 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
   • Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
   • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
   • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotografie rozměru aspoň 18 x 24 cm, nebo práce média příbuzného, využívajícího fotografii. Soubor má vhodně reprezentovat uchazečovu dosavadní volnou tvorbu.
 • 3–5 technických obrazů – fotografií formátu A4
 • vlastní portfolio s autoportrétem

2. kolo přijímací zkoušky

 • realizace zadaného úkolu – uchazeč volí ze 3 zadaných témat, které zpracuje vlastním aparátem
 • volný úkol inspirovaný místem

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a výtvarného umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.