Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích (completus)

Studijní programProdukce v kulturních a kreativních odvětvích
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. MgA. František Kowolowski

Studijní program v kostce

Tento profesně orientovaný navazující magisterský studijní program akcentuje uplatnitelnost na trhu práce v různých oblastech kulturních a kreativních odvětví (KKO). Neorientuje se přitom pouze na oblast uměleckého provozu (výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly apod.), nýbrž také na podnikatelskou činnost v oblasti tzv. kreativních odvětví, a to zejména v oblastech souvisejících s tvůrčí činností Fakulty umění OU (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia). Student získá klíčové kompetence pro výkon manažerských funkcí v institucích a firmách spadajících do oblasti KKO a pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

Program je uskutečňován ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB–TUO, která se podílí na výuce předmětů z oblasti managementu, marketingu a autorského práva. Do výuky jsou zapojováni odborníci z praxe (vedoucí pracovníci relevantních institucí, dramaturgové, kurátoři, produkční, marketingoví manažeři, PR specialisté apod.). Studenti v rámci studia absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu šesti týdnů, během níž získávají praktickou zkušenost s chodem relevantních institucí. Infrastruktura nové budovy FU OU (galerie, komorní sál, nahrávací studio, Centrum digitálních technologií) představuje unikátní trenažér pro zapojení studentů Produkce do realizace tvůrčích projektů Fakulty umění OU.

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Umění řídit kulturní provoz může být pro jednoho možnost, pro druhého nutnost. Mít umělecké vzdělání, a přitom zvládnout zorganizovat a řídit festival může být jednou z tvých budoucích cest. Kompletní studijní program Produkce v kulturních a kreativních dovětvích ti představí Mgr. Martin Čurda, Ph.D.Co od vás očekáváme?

Ke studiu se mohou hlásit uchazeči s úspěšně ukončeným bakalářským vzděláním. Nemusí se přitom jednat o absolventy umělecky zaměřených bakalářských programů. Vítáni jsou uchazeči přicházející z širokého spektra různých oborů, kteří mají zájem své znalosti a nápady prakticky aplikovat v rámci kulturního provozu a kreativní ekonomiky.

Přijímací zkouška bude vedena formou osobního pohovoru. Uchazeči předem předloží strukturovaný životopis. Posuzován bude všeobecný kulturní přehled a schopnost artikulovat vizi vlastního uplatnění ve sféře kulturních a kreativních odvětví.

Co se naučíte?

 • Získáte praktické znalosti o provozních strukturách, modelech řízení a způsobech financování různých typů kulturních institucí.
 • Během odborné praxe získáte vlastní zkušenost se zákulisím kulturního provozu.
 • Formou projektové výuky si vyzkoušíte všechny stupně přípravy a realizace tvůrčího projektu: časový harmonogram, finanční rozvaha, fundraising, smluvní vztahy, autorské právo, projektový management, technická realizace, mediální komunikace, PR strategie apod.
 • Získáte klíčové kompetence pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, přičemž si prakticky vyzkoušíte zformulovat vlastní podnikatelský záměr od původní myšlenky přes identifikaci cílové skupiny a místa na trhu po business plán.

Kde a jak se uplatníte?

 • v etablovaných kulturních institucích (galeriích, filharmoniích, divadlech apod.) na úrovni středního managementu (produkce, mediální komunikace, PR, projektový management)
 • v produkci festivalů, divadel, filharmonií či jiných typů hudebních souborů, galerií, muzeí, televize, rozhlasu apod.
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích, nahrávacích společnostech, uměleckých agenturách, grafických studiích, marketingových agenturách apod.
 • jako podnikatel ve vlastních nově založených nezávislých institucích, firmách, start-upech, a to zejména v oblastech souvisejících s činností FU OU (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia)

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzován všeobecný kulturní přehled a orientace v prostředí kulturních a kreativních odvětví. Přijímací zkouška je vedena formou osobního pohovoru. Před přistoupením k přijímací zkoušce uchazeči předloží strukturovaný životopis a seznam prostudované relevantní literatury.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 50 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Všeobecný kulturní přehled a orientace v prostředí kulturních a kreativních odvětví. Před přistoupením k přijímací zkoušce uchazeči předloží strukturovaný životopis a seznam prostudované relevantní literatury.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Martin Čurda, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.