Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociologie

Studijní programSociologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. Roman Vido, Ph.D.

Studijní program v kostce

ZAJÍMÁ VÁS, JAK FUNGUJE SPOLEČNOST A CO OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ V NÍ ŽIJÍ? TUŠÍTE, ŽE DIVADLO JMÉNEM SPOLEČNOST NEMÁ JEN SVÉ JEVIŠTĚ, ALE TAKÉ SVÉ ZÁKULISÍ? PAK JE SOCIOLOGIE OBOREM, KTERÝ VÁS ZAUJME A NEPUSTÍ!

Sociologie dnes patří k nejžádanějším sociálněvědním oborům. Je to věda, která vychází z kritického myšlení a z hledání - často skrytých a složitých - souvislostí mezi různými společenskými jevy (komunikace, rodinné vztahy, sociální nerovnosti, stárnutí nebo migrace). Propojuje v sobě zájem o konkrétní společenská témata i obecnější otázky po povaze současné společnosti. Studium sociologie člověku umožňuje lépe porozumět pestrému a proměnlivému světu, ve kterém žije, a orientovat se v něm. Studium sociologie v Ostravě přináší mnoho výhod! Strávíte nezapomenutelné roky svého života uprostřed města, které díky svému historickému vývoji („Ostrava = železné srdce republiky“) a geografickému umístění (poblíž česko-slovensko-polského trojmezí) představuje jedinečnou „sociologickou laboratoř.“ Budete si moct společnost „osahat“ nejen na přednáškách a seminářích, ale i při odborné praxi, která tvoří důležitou součást studia u nás. Můžete také využít možnosti studijního pobytu na některé z našich partnerských univerzit v zahraničí.

Připravíme vás pro profesní a občanský život i pro další vysokoškolské studium. A mimochodem - víte, že bakalářskou sociologii vystudovali třeba Martin Luther King, Ronald Reagan nebo Michelle Obama?

Co od vás očekáváme?

Pro studium u nás je nejdůležitější zájem o společnost, ve které žijete, a o veřejné dění v nejbližším i širším okolí. Důležité znalosti a dovednosti si osvojíte během studia, ale zájem o svět okolo a touhu mu porozumět už byste měli mít na začátku. My je pak ve vás budeme rádi dále rozvíjet. Očekáváme z vaší strany zvědavost, otevřenou mysl, schopnost analytického myšlení a ochotu vykročit ze své „komfortní zóny“. Když ještě ovládáte angličtinu na pokročilé úrovni a máte zájem cizí jazyky rozvíjet, jste dobře vybaveni pro studium sociologie.

Co se naučíte?

Nabízíme vám studium, v němž stejnou roli hrají teoretické znalosti i praktické dovednosti. Naučíme vás kriticky myslet a nespokojit se s rychlými odpověďmi a jednoduchými řešeními. Budete schopni společnost popsat, analyzovat, ale také ji lépe porozumět. Během studia se dozvíte jak sestavit a vyhodnotit dotazník, vést individuální nebo skupinový rozhovor nebo analyzovat statistická data. Podpoříme vaše sociální kompetence, jako jsou veřejná prezentace nebo práce v týmu. A v neposlední řadě vás seznámíme s řadou inspirativních lidí z univerzitního i mimouniverzitního prostředí.

Kde a jak se uplatníte?

V případě sociologie nejde o profesi s úzce vymezenou a jednoznačně danou náplní práce, což je dnes nepochybně výhodou. Absolventi a absolventky sociologie mohou vykonávat širokou paletu zaměstnání, která jsou klíčová pro fungování dnešní společnosti. Nacházejí uplatnění v soukromé sféře, veřejných institucích i v  neziskovém sektoru a:

 • jsou kvalifikovaní pro práci na výzkumných projektech
 • působí v marketingových a reklamních firmách
 • pracují v oblasti práce s lidmi (na personálních odděleních)
 • uplatňují se v médiích a kulturních institucích

Konkrétní pracovní pozice

 • Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice
 • HR specialista/specialistka
 • Datový analytik/datová analytička
 • Projektový manažer/projektová manažerka
 • Konzultant/konzultantka
 • Referent/referentka rozvoje a plánování ve veřejné správě
 • Žurnalista/žurnalistka

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).

Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. ověřené kopie vysvědčení ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2020.

Kritéria pro vyhodnocení
Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. ověřené kopie vysvědčení ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2020.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.