Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Marek Schneider

Marek Schneider

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Marek Schneider, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 509, budova G
funkce:
obor činnosti:řízení neziskového sektoru, jednání a vyjednávání, Public relations v NNO
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 2022
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Schneider, M. a Schneiderová, M. Competency model of the manager in the situation of extraordinary crisis event. NORDSCI Conference on Social Sciences : conference proceedings : 17-19 July 2018, Meeting Park Forum, Helsinki, Finland. 2018, Book 2(Volume 1), s. 133-140. ISSN 2603-4107.
Schneider, M., Schneiderová, M., Kvarčák, M., Nétek, V. a Schneiderová, A. Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích. 2018.
Schneider, M., Schneiderová, Ph.D., M. M., Nétek, CSc, d. I. V., Schneiderová, A. a Kvarčák, CSc., D. D. M. Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích. 2017.
Schneider, M., Schneiderová, Ph.D., M. M., Kvarčák, d. D. I. M. a Nétek, CSc., d. I. V. Diagnostika manažerských kompetencí pro zvládání krizových situací. In: Mezinárodní konference požární ochrana 2017: Mezinárodní konference požární ochrana 2017 2017-09-06 VŠB ? TUO Ostrava. Ostrava: VŠB ? TUO Ostrava, 2017. s. 260-263. ISBN 978-80-7385-188-0.
Managerial competencies in emergency crisis situations. In: Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM: International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2017-08-24 Albena Co., Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2017. ISSN 2367-5659.
Manažerské kompetence v mimořádných krizových situacích. In: Společnost a poznání. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2017. s. 230-246. Nové trendy ve společenských vědách. ISBN 978-80-248-4064-2.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.: Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3. 2016.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole. In: ICOLLE 2016: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 2016-05-09 Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 65-72. ISBN ISBN 978-80-7509-426-1.
Dokoupilová, L. a Schneider, M. Possibilities of creating career system in university. In: ICOLLE 2016: Collection of abstracts 8th internetional conference of lifelong learning ICOLLE 2016 2016-09-13 Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.
Schneider, M., Šobáňová, P. a Schneiderová, M. Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2015. Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2015. ISBN 978-80-85447-24-8.
Schneider, M. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Sociálně patologické jevy společnosti v ČR v období po roce 1989, 23.03.2015 - 27.03.2015. 2015.
Schneider, M. a Šobáňová, P. Ballanced Scorecard Method in the Management of Public Sector Organizations. In: Suchasni suspil?ni problemy u vymiri sotsiolohiyi upravlinnya. Donets?k: Zbirnyk naukovykh prats?. Doneck: Donets?kyy derzhavnyy universytet upravlinnya, Seriya "Sotsiolohiya", 2014. Donets?kyy derzhavnyy universytet upravlinnya, Seriya "Sotsiolohiya", 2014. s. 57-62. ISSN 2078-8207.
Schneiderová, A. a Schneider, M. Work satisfaction of employees of social service residential facility.. In: Procházka, P., Záškodný, P. (Eds.). Conference Proceedings 3rd International e-Conference on Optimizatin, Education and Data Mining in Science. Praha: Curriculum, 2014. Curriculum, 2014. s. 11-18. ISBN 978-80-87894-01-9.
Schneider, M., Schneiderová, A., Novotný, J. S. a Čaníková, R. Vymezení kompetencí v perspektivě růstu a rozvoje organizací u specialistů na rozvoj lidských zdrojů.. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 322-330. ISBN 978-80-905243-7-8.
Schneider, M. a Čaníková, R. Principles and methods of filling the learning, growth and quality perspective of the Balanced Scorecard method.. In: The proceedings of 1st International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2011. Bratislava, Slovak Republic: Curriculum Publisher, Prague, Czech Republic, 2011. Curriculum Publisher, Prague, Czech Republic, 2011. s. 37-45. ISBN 978-80-904948-1-7.
Schneider, M. SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU JAKO BÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. 2011.
Schneider, M. a Čaníková, R. Úloha externích subjektů v perspektivě učení se a růstu organizací sociálních služeb.. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. MAGNANIMITAS, 2011. s. 1532-1540. ISBN 978-80-904877-7-2.
Schneider, M. a Čaníková, R. Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb. Psychologie a její kontexty. 2011, roč. 2, č. 2,
Schneiderová, A., Schneider, M., Čaníková, R., Houdková, L., Skříšovská, L. a Planá, Z. Kompetence manažerů v sociálních službách. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spis FF OU č. 225/2010. 189 s. ISBN 978-80-7368-855-4.
Schneider, M. Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských: In: Schneiderová, A.(Ed). Kompetence manažerů v sociálních službách. In: Kompetence manažerů v sociálních službách. 1. vyd. Ostrava: Ostrava, 2010. s. 7-13. Spis FF OU č.225/2010. ISBN 978-80-7368-855-4.
Schneider, M. Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských. In: Kompetence manažerů v sociálních službách. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. s. 7-13. ISBN 978-80-7368-855-4.
SCHNEIDEROVÁ, M. a Schneider, M. Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele. 2010.
Schneider, M. a SCHNEIDEROVÁ, M. Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.. 2010.
SCHNEIDEROVÁ, M. a Schneider, M. Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.. 2010.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Komunikace. In: Komunikace a pedagogika v ochraně obyvatelstva. Ostrava: MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva, 2009.
Kazdová, I. a Schneider, M. Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2008.
Schneiderová, A. a Schneider, M. Komunikační dovednosti. 2008.
Schneider, M. a Schneiderová, A. Komunikační dovednosti. 2008.
Kaniová, I., SCHNEIDEROVÁ, M. a Schneider, M. Sociálně-demografická analýza města Orlové. 2008.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory. 2008.
Schneider, M. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY. 2008.
Schneider, M. a Čaníková, R. Využití manažerských metod strategického plánování v oblasti rozvoje sociálních služeb. In: Osobnost v kontextu prosociálního chování a zátěžové odolnosti. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2008. s. 183-196. ISBN 978-80-7368-532-4.
Kazdová, I., Schneider, M., Váňová, M. a KANIOVÁ, I. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Kaniová, I. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kaniová, I., Kazdová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Schneider, M. Jednání a vyjednávání. 2007.
Schneider, M. Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel [Konference]. Společenský sál ředitelství OKD, Česká republika. 2007.
Kaniová, I., Váňová, M., Kazdová, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KAZDOVÁ, I., KANIOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2007. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. In: II. Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2007.
Kazdová, I., Kaniová, I., Schneider, M. a Váňová, M. Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Magistrát města Ostravy, 2007.
Schneider, M. Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. ISBN bez.
Schneider, M. Realizace "Projektu perspektiva". In: Projekt perspektiva. ISBN bez.
Schneiderová, M. a Schneider, M. Potřeby osob s handicapem. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. ISBN 80-7042-690-X.
Schneider, M. Potřeby osob s handicapem. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 111-119. ISBN 80-7042-690-X.
Schneiderová, A. a Schneider, M. Komunikační dovednosti. 2004.
Schneider, M. Služby sociální intervence. In: Manuál pro tvorbu regionální a místní sociální politiky. Praha: NCSS, 2004. NCSS, 2004. s. 5 s.-.
Schneiderová, A., Schneider, M., Kvarčáková, M. a Bocviňok, B. Analýza spokojenosti uživatelů sociálních služeb města Karviná.. 2003.
Schneider, M., Schneiderová, M. a Bocviňok, B. Komunitní plánování. 2003.
Schneider, M. Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných. s. 25-29.
Schneider, M., Schneiderová, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneider, M. a Kvarčáková, M. Problematika zdravotně postižených. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Problematika zdravotně postižených. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O., Schneider, M. a Kvarčáková, M. Sociálně demografická analýza města Ostravy. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneider, M. a Kvarčáková, M. Sociální práce se zdravotně postiženými občany. In: Psychologické poradenství v sociální práci. Ostrava: FF OU, 2002. s. 185-198. ISBN 80-7042-615-2.
Schneiderová, M. a Schneider, M. Sociální práce se zdravotně postiženými občany. In: Psychologické poradenství v sociální práci. Ostrava: FF OU, 2002. s. 185-198. ISBN 80-7042-615-2.


AutorNázev práceTypRok
Raček MartinVzdělávání sociálních pracovníků na sociálních odborechdiplomová 2015 
Solichová LenkaRozvod a jeho dopady na dítědiplomová 2015 
Boruňová SylviePracovní motivace zaměstnanců v DpSdiplomová 2014 
Hurníková ŠárkaMotivace k celoživotnímu vzdělávání pracovníků sociálních služebdiplomová 2014 
Pavinská KarinPersonální práce v organizacích sociálních služebdiplomová 2014 
Běčáková BarboraProblematika individuálního plánování v pobytových zařízeních pro seniorydiplomová 2013 
Bednářová AlenaZačleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesudiplomová 2013 
Koloničná MichaelaNízkoprahové zařízení pro děti a mládež jako zázemí v naplňování sociálních potřeb klientůdiplomová 2013 
Ondrašinová HanaProblémy praktického využití animoterapie v zařízeních zaměřených na péči o osoby s handicapem.diplomová 2013 
Pešková DorotaKvalita sociálních služeb v domovech pro seniory z pohledu zaměstnanců zařízení.diplomová 2013 
Ševčíková ŠárkaAnalýza adaptačního procesu ve společnostidiplomová 2013 
Ševčíková TerezaAplikace standardů kvality pro sociální službu dům na půl cestydiplomová 2013 
Vávrová PavlínaVzdělávací potřeby zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb pro seniory v závislosti na Standardech kvalitydiplomová 2013 
Dyrdová MarcelaRealizace služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi ve vybrané lokalitědiplomová 2012 
Horklová HanaSociálně aktivizační služby s romským etnikemdiplomová 2012 
Kochová JiřinaProfesní vzdělávání sociálních pracovníků v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Korbelová PetraVliv pracovního klimatu na pracovní výkon zaměstnanců sociálních odborů v Ostravědiplomová 2012 
Palgutová LuciaAnalýza personálnych činnostídiplomová 2012 
Segradová MichaelaSystémy vzdělávání sociálních pracovníkůdiplomová 2012 
Krkošková DanielaInstitut veřejné služby a jeho začlenění do systému dávek pomoci v hmotné nouzi.diplomová 2011 
Mayerová JanaPersonální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců domovů pro seniorydiplomová 2011 
Pastrňáková ZuzanaSociálně - aktivizační služby pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmidiplomová 2011 
Pecina JiříAnalýza systému vzdělávání příslušníků celní správy ČRdiplomová 2011 
Pinkavová JanaKOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAXI DVOU VELIKOSTNĚ SHODNÝCH MĚSTdiplomová 2011 
Podaná VeronikaÚčinky hipoterapie v rámci ucelené rehabilitace u osob s handicapemdiplomová 2011 
Řezníková JitkaRole sociálního pracovníka v azylovém domě pro ženy a matky s dětmidiplomová 2011 
Schreinzerová MonikaVýchovný vliv a působení střediska výchovné péče u dívek s poruchami chovánídiplomová 2011 
Sikora TomášAplikace alternativního trestu domácího vězenídiplomová 2011 
Tomaštíková DagmarAnalýza vybraných standardů kvality sociálních služeb v zařízeních sociální péče pro seniory v regionu Jesenickodiplomová 2011 
Vysoudilová LucieSpokojenost zaměstnanců, firemní kultura a sociální klima ve vybrané organizacidiplomová 2011 
Dluhošová MartinaZavádění standardů kvality sociálních služeb v Domově pro seniorydiplomová 2010 
Gallová PetraMetoda assessment center jako jeden ze způsobů při výběru pracovníků pro oblast sociální práce se seniorydiplomová 2010 
Gonsková IvaVýznam a využití canisterapie v péči o seniorydiplomová 2010 
Mžiková MartinaJednání se zájemcem o sociální službu s metnálně postiženými jedinci.diplomová 2010 
Schindlerová MonikaVyužití mediace v rodinných sporech, zejména v oblasti sociálně - právní ochrany dětídiplomová 2010 
Čaníková RadkaRozvoj sociálních služeb, možnosti a efektivita metodik používaných ve strategickém plánovánídiplomová 2009 
Drijáková IrenaVývoj koncepce dávek sociální pomoci v České republice.diplomová 2009 
Houdková LudmilaOdstraňování bariér rozvoje obchodního týmudiplomová 2009 
Kajfoszová KarolinaNízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich role v trávení volného času a prevenci rizikového chování dospívajícíchdiplomová 2009 
Karbulová KateřinaPracovní klimadiplomová 2009 
Kýr JakubDůsledky používání manipulačních technik v masmédiíchdiplomová 2009 
Müllerová JanaPorovnání úspěšnosti komunitních plánů podle specifické metodikydiplomová 2009 
Vašíčková PavlaOdborné praxe studentů sociální prácediplomová 2009 
Karmazinová NaďaKomunitní práce a péče pro osoby s duševním onemocněním.diplomová 2008 
Návratová JanaZměna sociální situace vnímaná lidmi s poraněním míchydiplomová 2008 
Pěkník VáclavObyvatelé Frýdku-Místku a přilehlých obcí ve vztahu k cizincům a problematice uprchlictvídiplomová 2008 
Poláková RadkaZachování psychické kondice u seniorů pomocí tréninku pamětidiplomová 2008 
Semelová MarieStřídavá výchova očima dítětediplomová 2008 
Vyletělková VeronikaPůsobení canisterapie na mentálně postižené děti.diplomová 2008 
Karpielová MartaKvalita sociálních služeb v domovech pro seniory na Zlínsku z pohledu procedurálních standardůdiplomová 2007 
Kavečková SimonaAnalýza sociálních služeb pro seniory v Hranicíchdiplomová 2007 
Kožuská VěraKomunitní plánování sociálních služeb v praxi malého a velkého městadiplomová 2007 
Krušinová AlenaSrovnání procesu komunitního plánování ve městech Krnov a Bruntáldiplomová 2007 
Pohnerová DianaDoprovázení a sociální pomoc pro pečující a pozůstalédiplomová 2007 
Procházková JitkaKomunitní plánování sociálních služeb v Moravskoslezském krajidiplomová 2007 
Chalupová RadanaÚloha sociálního pracovníka v nemocničním zařízenídiplomová 2006 
Čechová FrantiškaPracovní spokojenost zaměstnanců ve vybraných zařízeních pro seniory v Opavědiplomová 2006 
Kurka PavelVýskyt domácího násilí jako sociálně-patologického jevu v Ostravědiplomová 2006 
Petrovská Igari EvaProblematika sociální práce s vězněnými osobami se zaměřením na mladistvé a mládeždiplomová 2006 
Pšenicová TaťánaSociální hospitalizace jako jedna z možností sociální péčediplomová 2006 
Svobodová SandraMožnosti a bariéry sluchově postižených v nabídce sociálních služeb a volnočasových aktivitáchdiplomová 2006 
Šimečková MagdalenaCanisterapie jako podpůrná terapie v péči o seniorydiplomová 2006 
Chaloupková JanaVliv hodnocení zaměstnanců na jejich pracovní výkonbakalářská 2019 
Hrabovská EvaZaměstnanecké benefity a jejich dopad na loajalitu a motivaci zaměstnancůbakalářská 2019 
Kalusová KarolínaResocializace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobodybakalářská 2019 
Cigánová MichaelaPostoje mládeže k inviduálním a kolektivním sportůmbakalářská 2018 
Rojíčková VendulaPostoje studentů středních škol k lidem se zdravotním postiženímbakalářská 2018 
Světnická KristýnaManipulační techniky v reklaměbakalářská 2018 
Tomanová NikolaExtrémní překážkové závody jako společenský jevbakalářská 2018 
Václavíková KristýnaPracovní spokojenost zaměstnanců školních institucíbakalářská 2018 
Červinková HanaŘízení lidských zdrojů: Implementace Compliancebakalářská 2017 
Fábry MarekPracovní klima organizacebakalářská 2017 
Kučerová MartinaInterkulturní bariéry v nadnárodních společnostechbakalářská 2017 
Dimitrovová PavlínaDiferenciace vzdělanosti mezi zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a jejich motivace ke zvyšování vzděláníbakalářská 2016 
Komárková OlgaŘízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci.bakalářská 2016 
Měřínský JakubPracovní motivace zaměstnanců vězeňské správybakalářská 2016 
Mikulecká LenkaFaktory ovlivňující pracovní spokojenost zaměstnanců Finančního úřadu pro Moravskoslezský krajbakalářská 2016 
Strakošová Michaela* Motivační faktory ovlivňující pracovní výkonnost zaměstnanců obecních úřadůbakalářská 2016 
Šařecová GabrielaVyužití nástrojů PR v rámci komunikační strategie nemocnice Havířovbakalářská 2016 
Vácová JitkaStrategie řízení lidských zdrojů městského úřadubakalářská 2016 
Kurková PetraŘízení lidských zdrojů v organizacích poskytující služby sociálního charakterubakalářská 2015 
Martínková JanaProjekt vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v neziskových organizací zaměřených na duševně nemocné.bakalářská 2015 
Pouchlá LenkaVyužití metody brief koučinku v prostředí neziskových organizacíbakalářská 2015 
Pyrochtová NaděždaSociální audit jako metoda zjišťování spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizacibakalářská 2015 
Widenka JanuszPublic relations církevních neziskových organizací.bakalářská 2015 
Charuza RadekTvorba podnikatelského plánu a strategické plánovaní v neziskové organizacibakalářská 2014 
Hložková JarmilaPersonální činnosti v oblasti neziskových a ziskových organizacíbakalářská 2014 
Indiková ŠárkaVzdělávání pracovníků na Úřadě prácebakalářská 2014 
Klímová HanaEtika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchbakalářská 2014 
Kučerová KateřinaProbační a mediační služba v České republicebakalářská 2014 
Rutková HanaSystém vzdělávání pracovníků finanční správybakalářská 2014 
Wyrwolová MarieVyužití moderních metod strategického řízení v organizaci veřejného sektorubakalářská 2014 
Zalotěnková MichalaFaktory ovlivňující pracovní klima v neziskových organizacíchbakalářská 2014 
Červená IvetaVýhody a rizika alternativních trestůbakalářská 2013 
Gavlasová HanaTrénování paměti se seniory s kognitivní poruchoubakalářská 2013 
Gryczová KateřinaStrategické plánování sociálních služeb pomocí metody Balanced Scorecardbakalářská 2013 
Kotrlová ZuzanaZměna v náplni práce u zaměstnanců přímé péče v domově pro seniory po zavedení zákona o sociálních službách.bakalářská 2013 
Ondruchová WeronikaProblematika Body image u osob s tělesným postiženímbakalářská 2013 
Raček MartinProgramy vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Bohumíněbakalářská 2013 
Samešová TerezaPracovní klima organizací sociálních služebbakalářská 2013 
Tajchmanová JanaAktivizace seniorů prostřednictvím tréninku pamětibakalářská 2013 
Wunschová KateřinaVolnočasové aktivity seniorůbakalářská 2013 
Žižlavská KristýnaCanisterapie a hipoterapie jako léčebné metodybakalářská 2013 
Ďurčo RomanStandardy kvality sociálních služeb: Péče o seniory v sociálních službách a přirozeném prostředíbakalářská 2012 
Moučková DenisaSystém vzdělávání pracovníků úřadu práce v ČRbakalářská 2012 
Musilová AlžbětaPodporované zaměstnávání osob s duševním onemocněním na území města Ostravybakalářská 2012 
Nevolová SilvieSystém sociálních služeb pro osoby seniorského věku ve městě Ostravabakalářská 2012 
Quisová AlenaSystém sociální pomoci občanům se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Trchalíková JarmilaSystémy vzdělávání sociálních pracovníků v České republicebakalářská 2012 
Chmielová TaťánaFaktory ovlivňující práci zaměstnanců v sociálních službáchbakalářská 2011 
Dorazilová RenátaPoradenství ve službách pro seniorybakalářská 2011 
Dorničák JanPřínos standardů kvality pro uživatele azylových domůbakalářská 2011 
Liszoková PavlaPrůzkum spokojenosti zaměstnanců ve firměbakalářská 2011 
Slezáková VeronikaSociální práce a priority dalšího rozvoje v oblasti sociálních služeb pro seniorybakalářská 2011 
Svačinová AliceSpecifika naplňování standardů kvality soc.péče v domově pro seniorybakalářská 2011 
Szotkowská VlastaIndividuální plánování v domově pro seniorybakalářská 2011 
Boruňová SylvieProces zavádění standardů kvality sociálních služeb v DpSbakalářská 2010 
Dršťáková VěraVliv standardů kvality na vzdělání pracovníků v sociálních službách a na jejich přístup k uživatelům v pobytových zařízeníchbakalářská 2010 
Hlaváčová KarolínaSystémy školení dobrovolníků působících v Nízkoprahových centrechbakalářská 2010 
Kuffová GabrielaTerénní služby sociální péče se zaměřením na seniory jako cílovou skupinu uživatelůbakalářská 2010 
Ondrašinová HanaVyužití animoterapie v péči o osoby s handicapembakalářská 2010 
Pavinská KarinSociální inkluze lidí s demencí v rezidenční péčibakalářská 2010 
Šamajová JanaSystémy vzdělávání pracovníků v sociální sféřebakalářská 2010 
Vilimová MartinaMěřitelná kritéria pro hodnocení kvalitní sociální službybakalářská 2010 
Jachanová MartinaMigrace a azyl v České republice v kontextu mezinárodních smluvbakalářská 2009 
Korbelová PetraVýběr pracovníků - metody personální práce a assessment centrumbakalářská 2009 
Pastrňáková ZuzanaTerapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce se zaměřením na canisterapii a felinoterapiibakalářská 2009 
Podaná VeronikaTerapie pomocí zvířat v kontextu sociální práce (zaměřeno na hipoterapii a delfíní terapii)bakalářská 2009 
Švábová ZuzanaTýrání seniorů v domácí péči v Moravskoslezkém kraji.bakalářská 2009 
Žižková LuciePracovní profil recruiterabakalářská 2009 
Gonsková IvaPřínos canisterapie při léčbě zdravotně postižených pacientůbakalářská 2008 
Havlová LenkaTrénink speciálních komunikačních a obchodních dovedností - elektronické vzděláváníbakalářská 2007 
Hajdová JanaMožnosti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na příkladu Irskabakalářská 2006 
Karkošková RenátaManipulační prostředky používané v reklaměbakalářská 2006 
Karmazinová NaďaSociální služby pro osoby s duševním postiženímbakalářská 2006 
Krpcová MichaelaMladé ženy v těžkých životních situacích vzniklých neplánovaným těhotenstvímbakalářská 2006 
Kýr JakubAnalýza manipulačních komunikačních technik v masmédiíchbakalářská 2006 
Matějíčná VeronikaSociální práce s osobami se zrakovým postiženímbakalářská 2006 
Pěkník VáclavPohled na stáří s ohledem na spokojenost s životem v domovech důchodcůbakalářská 2006 
Píštěková IrenaSpokojenost klientely domovů důchodců na Přerovskubakalářská 2006 
Poláková RadkaSystém sociálních služeb pro tělesně postižené děti a mládež v Ostravěbakalářská 2006 
Ščibravá MarkétaSrovnání potřeb klientely ambulantních a rezidenčních zařízení pro zrakově postižené v Moravskoslezkém krajibakalářská 2006 


Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Hlavní řešitelPhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelProgram OMEGA
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub