Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Románská filologie

Studijní program
Románská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 07. 2024

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  1. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu;
  2. doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky;
  3. projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být k dispozici odpovídající školitel.

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška bude realizována formou komisionálního odborného pohovoru, během něhož uchazeč představí a v diskuzi obhájí projekt své disertační práce, který dodává jako přílohu své přihlášky ke studiu. V projektu o minimálním rozsahu 3 normostrany textu uchazeč prezentuje představu o tématu disertace, zdůvodní jeho výběr a uvede alespoň základní bibliografii odborných textů, které při promýšlení tématu prostudoval. Ještě před přijímací zkouškou se předpokládá detailnější konzultace jak s potenciálním školitelem, tak s předsedou oborové rady. Téma disertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením katedry. Komise bude během pohovoru zkoumat zejména orientaci uchazeče v problematice zvoleného tématu: dosavadní stav poznání, základní orientaci v odborné literatuře, případně v pramenech, směr a cíl bádání, formulace hypotéz a výzkumných otázek, metodologické postupy. Projekt disertační práce (a případně další dokumenty) mohou být napsány v češtině, španělštině nebo francouzštině. V uvedených románských jazycích může také probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykovou způsobilost budoucího školitele.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .