Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sochařství - volná tvorba

Studijní programSochařství - volná tvorba
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.

Studijní program v kostce

STUDIUM JE ZALOŽENO NA POZNÁVÁNÍ SOCHAŘSKÝCH PRINCIPŮ, POUŽÍVANÝCH OD NEPAMĚTI. OSVOJENÍ TĚCHTO NÁVYKŮ A PRAVIDEL PŘINÁŠÍ STUDENTOVI POTŘEBNOU JISTOTU A UMOŽŇUJE MU BÝT V BUDOUCNU ZCELA SVOBODNÝ V JEHO VLASTNÍ TVORBĚ.
Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převážně z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle živého modelu, ať lidského či zvířecího. Snaží se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky, abstraktně. Nahlížet pod povrch věcí, chápat podstatu, nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají i teoreticky do dějinných souvislostí formou přednášek a zadaných referátů z oblasti dějin a teorie sochařství. Střídavě se studiemi přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se pochopit a účelně využít základní sochařské metody a postupy v práci s hmotou a prostorem a zacházet s všemožnými sochařskými materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracují na hledání svého vlastního Já.

Sochařství - volná tvorba

Chcete se inzenzivně věnovat sochařskému umění? Studium v ateliéru sochařství vám představí doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás především touhu po odkrývání podstaty věcí. Důležitá je odvaha na sobě poctivě, trpělivě a důsledně pracovat. Nespokojit se pouze se schopnostmi se učit a přijímat, ale také přicházet s vlastními řešeními a cestami. Se zarputilostí a energií se pouštět do nových úkolů a nenechávat se odrazovat velkou zátěží, omyly a zdáním relativnosti všeho. Předpokladem je také schopnost naplno vnímat svoje okolí a uvědomovat si svoji pozici v něm.

Co se naučíte?

 • dokážete samostatně pracovat na své vlastní sochařské tvorbě a tvůrčím způsobem řešit problémy s ní spojené;
 • dokážete tvůrčím způsobem pracovat na zadaných úkolech z oblasti volného i užitého sochařství;
 • budete prakticky i teoreticky ovládat celý postup řešení zadaného sochařského úkolu ve všech jeho fázích - od prvotního návrhu ke konečné prezentaci;
 • budete vybaven dovednostmi v oblasti studijního modelování podle živé i neživé přírody a stavěním hmoty zevnitř napovrch, čímž se stanete svobodným ve schopnosti vytváření zamýšleného tvaru;
 • budete znát historii sochařství v rámci kompletní vývojové posloupnosti od jeho počátků po současnost;
 • budete rozumět jednotlivým technologiím, pracovním postupům a metodám, které se dnes v sochařství používají;
 • budete znát tradiční i nové materiály používané v sochařství a budete rozumět jejich vlastnostem.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu se uplatníte v oblasti umělecké činnosti v rámci svobodného povolání nebo ve spolupráci s profesionálními sochařskými týmy a odborníky, jako jsou například restaurátorské dílny nebo umělecké slévárny. Dále se můžete uplatnit v uměleckém školství nebo v rámci institucí spojených s uměleckým provozem – muzeích, galeriích, výstavních prostorách. Další uplatnění se nabízí v kreativních oblastech, jako jsou například televize, film, divadlo. V neposlední řadě se lze uplatnit v soukromé výstavní či kurátorské sféře.

Konkrétní pracovní pozice

 • sochař;
 • cizelér;
 • učitel;
 • odborný asistent;
 • kurátor sbírek;
 • restaurátor;
 • modelér.

Specifika kombinované/distanční formy studia

 

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF ukládají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) na úložiště, které je součástí jejich e-přihlášky.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
 • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • kresba hlavy podle živého modelu
 • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
 • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
 • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  Pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel, nástroje na modelování, igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • orientace ve zvoleném oboru
 • všeobecný přehled uchazeče
 • znalosti z dějin výtvarné kultury
 • osobní postoje uchazeče

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.