Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pedagogika

Studijní program
Pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Pedagogika byl na naší fakultě akreditován na počátku roku 2020 v oblasti vzdělávání Učitelství, z čehož vyplývá, že by měl připravovat odborníky na zkoumání otázek spojených s vyučováním pedagogickým disciplínám od středních škol až po školy vysoké a také na lektorské působení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jinými slovy lze říci, že tento program se zabývá předmětovou didaktikou, a to didaktikou věd o výchově. Studenti se mohou vědecky zabývat například otázkami vývoje středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání v oboru pedagogika nebo výukou pedagogických disciplín v historickém i komparativním pohledu, strategiemi realizace příslušného kurikula, učebnicemi pedagogických věd a dalšími médii, aplikacemi digitálních technologií ve výuce pedagogických disciplín i problematikou hodnocení a evaluace uplatňovaných v jejich výuce na výše uvedených stupních škol i v celoživotním vzdělávání pedagogických pracovníků. Takto zaměřené studium nebylo dosud v České republice akreditováno na žádné z univerzit a jeho nasměrování na zkoumání vyučování pedagogice jej činí jedinečným.

Cílem studijního programu je zajistit, aby studující získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné pro vědecké zkoumání cílů, obsahu a procesů vyučování věd o výchově na základě zvládnuté metodologie pedagogického výzkumu, znalostí cizích jazyků, nejnovějších poznatků edukačních věd a teorie i praxe jejich vyučování i učení se.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Pedagogika

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované badatele a vědce pro potřeby vzdělávání a školství.

Co se naučíte?

Studium je plánováno jako čtyřleté a uchazeči si mohou zvolit prezenční i kombinovanou formu studia, které se v požadavcích na studenty nijak neliší. Během studia studenti konají zkoušky z předmětů povinných, např. z Metodologie pedagogického výzkumu, z Didaktiky věd o výchově nebo Cizího jazyka a z předmětů povinně volitelných, které si vybírají z 22 nabízených předmětů s ohledem na své předchozí magisterské studium a ve vztahu k tématu své disertační práce. Během studia se předpokládá zapojení studentů do výuky pedagogických předmětů na fakultě, při níž si mohou ověřovat své inovativní náměty a verifikovat výzkumné předpoklady. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se zapojovali do výzkumu a již od prvního roku studia publikovali jeho výsledky v odborném tisku a na vědeckých konferencích, včetně zahraničních. Je povinností studentů realizovat více krátkodobých nebo jednu dlouhodobou zahraniční stáž na partnerské univerzitě. Každý ze studentů je veden svým školitelem z řad docentů a profesorů.

O mnoha studijních otázkách rozhoduje Oborová rada programu složená z 15 docentů a profesorů z naší fakulty a dalších domácích a zahraničních univerzit. Na začátku každého akademického roku schvaluje „Individuální studijní plány“ všech studentů a na konci jejich hodnocení, z něhož vyplývá doporučení pro pokračování studenta ve studiu. Na formální průběh studia i na jeho kvalitu dohlíží jeho tříčlenná Programová rada, v níž je zastoupen i jeden student, který tak může tlumočit názory ostatních studentů a jejich požadavky a přání.

Studenti prezenčního studia pobírají za práci konanou pro katedru stipendium, které může z větší části pokrýt jejich životní náklady. Zapojují se rovněž do univerzitních grantových soutěží a do řešení výzkumných úloh na jejich školícím pracovišti, což bývá spojeno s odměnou za vykonané výzkumné aktivity.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi mohou působit jako akademičtí pracovníci na fakultách připravujících učitele a další pedagogické profesionály, jako učitelé středních a vyšších pedagogických škol, lektoři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tvůrci vzdělávacích programů a (on-line) kurzů, výzkumní a vývojoví pracovníci pro tvorbu učebních médií a vytváření příslušného digitálního učebního prostředí i pracovníci veřejné správy pro oblast školství a celoživotního učení.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Studenti a studentky obou forem studia v jeho průběhu plní shodné studijní povinnosti. Kombinovaná forma studia je vhodná pro studenty pracující v pedagogických profesích, v nichž získávají zkušenosti, inspirace a prostor pro zkoumání edukačních problémů, kterých využívají pro publikování jejich výsledků a pro psaní disertační práce a také pro zapojení se do výuky budoucích učitelů a pedagogů na fakultě. Požadavky na zahraniční pobyty mohou splnit větším počtem krátkodobých výjezdů nebo hybridní formou účasti. Konzultace s vyučujícími a další odborné akce pro doktorandy jsou plánovány s ohledem na jejich pracovní povinnosti v odpoledních hodinách. Studenti a studentky kombinované formy jsou ve větší míře vedeni školitelem společně s konzultantem.

Z důvodu menší účasti na akademických činnostech nepobírají stipendium, nicméně mají plnou možnost se ucházet (nejen) v interních grantových soutěžích o financování svých výzkumných aktivit.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium magisterského studijního programu nejlépe se zaměřením na pedagogiku, učitelství, vzdělávání a výchovu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce.

Návrh témat disertačních prací soubor pdf 0,08 MB

Návrh disertačního záměru zašle uchazeč na e-mail garanta studijního programu – spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.