Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Malba I

Studijní programMalba
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programuprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Garant specializaceprof. Daniel Balabán, akad. malíř

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ MALBA 1 NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ, KONKRÉTNĚ MALÍŘSTVÍ. SPECIALIZACE JE ZAMĚŘENÁ NA ZKOUMÁNÍ FENOMÉNU MALBY S DŮRAZEM NA MALÍŘSKÉ GESTO VE FIGURÁLNÍ MALBĚ, VYJÁDŘENÍ NARACE A PSYCHOLOGII MÝTU A JEHO TYPOLOGII.

Specializace malba 1 je koncipována jako ateliér ke studiu jak tradičních malířských technik, tak i jejich přesahům do nových, netradičních, či digitálních podob. Výuka je zaměřená na určování a přehodnocování tvůrčích uměleckých strategií a reflexi jejich vývoje. Je sledován vývoj malířského umění od minulosti po současnost, a poznatky jsou uplatněny pro tvůrčí činnost studenta. Ten se učí pracovat nejen s obrazovou plochou a formou vyjádření tématu, ale také s celkovým vyzněním instalace, či pochopením dopadu uměleckého projevu na diváka. Je sledován vývoj malířských forem konkretizujících, figurativních nebo abstraktních a jejich přehodnocení pro použití na současné umělecké scéně. Zájem je soustředěn na nové techniky a materiály v malbě a ovlivnění či využití digitálních technologií pro tvorbu obrazu. Program zahrnuje zkoušky, případové studie a osobní konzultace v rozsahu úměrném studentskému zájmu o problematiku. Je naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti studenta.

Malba I

Malba I je specializace zaměřená na zkoumání fenoménu malby s důrazem na malířské gesto ve figurální malbě, vyjádření narace a psychologii mýtu a jeho typologii.Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je ovládání základních malířských technik, jako je štětcová malba barvami a ovládání kresebných prostředků pro kresbu, na motivech portrétu, figurální malby a kresby, krajiny či zátiší. Pro specializaci je výhodou základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na médium malby. Zaujetí a odhodlání při tvorbě je přínosem.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte: vytvořit obraz jako kvalitní uměleckou realizaci., vytvořit obrazovou sérii nebo jinou uměleckou realizaci a obhájit ji před uměleckou kritikou, ovládat tradiční i netradiční malířské metody pro tvorbu obrazu či jiné umělecké realizace, ovládat základní digitální technologie pro tvorbu obrazu, připravit samostatnou výstavu nebo projekt, základním znalostem výtvarné a topografické anatomie, efektivně využívat základní terminologii oboru, znalosti stěžejních uměleckých děl oboru, orientovat se v posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na médium malby, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského programu se specializací malba 1, mají uplatnění jakožto kvalifikování umělci, malíři, na poli uměleckého provozu nejen v českém prostředí, ale i v zahraničí.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF ukládají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) na úložiště, které je součástí jejich e-přihlášky.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
 • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • práce budou obsahovat následující informace: název, rok vzniku, techniku, rozměry

2. kolo přijímací zkoušky

 • kresba hlavy podle živého modelu
 • figurální malba podle modelu (zátiší)
 • malba na zadané téma
 • Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  Pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2–3 kresby, přírodní uhel, papíry A1 nebo lepenky (plátno), balící papír a kreslící náčiní (uhel, tužka, rudka atd.) temperové (akrylové, olejové barvy), dále štětce, nádoby na vodu, palety, úhelníky, řezáč, lepící pásku, připínáčky...

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Václav Rodek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.