Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sochařství - volná tvorba

Studijní programSochařství - volná tvorba
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programudoc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.

Studijní program v kostce

STUDIUM JE ZAMĚŘENO NA DOSAŽENÍ VYSOCE KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ V OBORU SOUČASNÉHO SOCHAŘSTVÍ. VŠE JE ZDE SMĚŘOVÁNO K HLEDÁNÍ A NALEZENÍ STUDENTOVY VLASTNÍ CESTY. POUŽÍVANÉ SOCHAŘSKÉ PRINCIPY MAJÍ SICE SVÉ HRANICE, ŘEČ TVARU A JEJÍ OBSAHOVÉ MOŽNOSTI JSOU VŠAK NEVYČERPATELNÉ.
Cílem studia je absolvent jako svobodná tvůrčí osobnost s  ryze vlastním sochařským názorem a  širokým rozhledem v oblasti kultury a  umění. V magisterském studiu sochařství se počítá se studentovou dobrou vybaveností technickou a teoretickou. Důležitá je silná tvůrčí potence a osobnost nejen zajímavá, ale osobnost schopná samostatně přicházet na podstatu problémů před ni stavěných. Neplést si příběh se slepou popisností. Podstatou je zde sochařství postavené na principech svobodné stavby objemů, tvarů a hmot v prostoru, které student samostatně a efektivně používá v zájmu osobní a originální umělecké výpovědi. Studium je zaměřeno na studentovu schopnost využívat pravidel a zákonitostí sochařské tvorby v rámci jeho vlastního příběhu a nových kontextů. Pečlivé hledání, zpochybňování a nakonec předvedení samotného tvůrčího počinu, by mělo být v té nejpřesvědčivější podobě, jaké je mladý tvůrce schopen.

Sochařství - volná tvorba

Chcete se inzenzivně věnovat sochařskému umění? Studium v ateliéru sochařství vám představí doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.Co od vás očekáváme?

Předpokladem je opravdová vnitřní touha po sdělení. Snaha o zapojení vlastní osobnosti do řetězce naší sochařské tradice – tedy snaha přispět svou troškou k profesionálnímu českému sochařství. Předpokládá se trpělivost a důkladnost ve všech směrech a také odolnost vůči těžší psychické a fyzické zátěži. V neposlední řadě se počítá se schopnostmi naslouchat, komunikovat a pracovat v týmu.

Co se naučíte?

 • budete schopen samostatně vymezit praktický sochařský problém a řešit jej tvůrčím způsobem;
 • dokážete samostatně vytvořit volné či užité sochařské dílo s využitím principů svobodné stavby objemů, tvarů a hmot v prostoru;
 • dokážete tvořit širokou škálou metod, postupů a technik s většinou materiálů užívaných v současném sochařství a tyto zkušenosti inovativně přizpůsobovat dané situaci;
 • budete způsobilý naprosto samostatné sochařské práce ve všech disciplínách oboru a také vlastní originální umělecké činnosti pramenící z tvůrčí osobnosti poučené studiem;
 • budete disponovat podrobnými znalostmi dějin a principů evropského i světového sochařství;
 • budete se orientovat v současném sochařském dění a budete si vědom vlastní pozice v jeho kontextu.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent navazujícího magisterského studijního programu se uplatníte v oblasti umělecké činnosti v rámci svobodného povolání nebo ve spolupráci s profesionálními sochařskými týmy a odborníky, jako jsou například restaurátorské dílny nebo umělecké slévárny. Dále se můžete uplatnit v uměleckém školství nebo v rámci institucí spojených s uměleckým provozem – muzeích, galeriích, výstavních prostorách. Další uplatnění se nabízí v kreativních oblastech, jako jsou například televize, film, divadlo. V neposlední řadě se lze uplatnit v soukromé výstavní či kurátorské sféře.

Konkrétní pracovní pozice

 • sochař;
 • cizelér;
 • restaurátor;
 • učitel;
 • tvůrčí pracovník (kreativec);
 • odborný asistent;
 • kurátor sbírek;
 • modelér.

Specifika kombinované/distanční formy studia

 

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče.
Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.
Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia.
Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
 • popis a obhajoba vlastního projektu po dobu magisterského studia. Nezbytná je schopnost uchazeče dále stavět své směřování k samostatné a profesionální sochařské praxi na základě předešlých prací obsažených v portfoliu

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti uchazeče z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.