Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Malba II

Studijní programMalba
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Daniel Balabán, akad. malíř

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ MALBA 2 NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ, KONKRÉTNĚ MALÍŘSTVÍ. SPECIALIZACE MALBA 2 JE ZAMĚŘENÁ NA KONCEPTUÁLNÍ A INTERMEDIÁLNÍ PŘESAHY V MALBĚ.

Záměrem studia je citlivě směřovat studenty k nacházení "osobních" témat a také racionálně reflektovat a interpretovat vlastní umělecký postoj. Obsahem ateliéru Malba 2 je kognitivní vnímání skutečnosti, směřování ke svobodnému a pevnému myšlení, které je zakotveno ve filozofických systémech naší civilizace. Dalším charakteristickým znakem ateliéru Malba 2 je epistemologická metoda poznávání, kritické myšlení a dále schopnost používat performativní formy v uměleckém díle. Tyto zkušenosti vedou k přesvědčivému autorskému projevu, případně k vědomému překračování zavedených hranic. Posluchači jsou také vedeni k práci s počítačem, využívají grafických 2D a 3D softwarů, které umožňují obrazové zpracování podkladů pro malbu. V magisterském studiu je dbáno na velký důraz tvorby v konceptuálním rozmezí, od překlenutí myšlenky uměleckého díla do formálního zpracování až po samotnou realizaci díla v galerijním prostředí. Program zahrnuje zkoušky, případové studie a osobní konzultace v rozsahu úměrném studentskému zájmu o problematiku. Je naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti studenta.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium v ateliéru Malba 2 je ovládání malířských technik a kresebných prostředků. Pro specializaci je určující znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na konceptuální a intermediální projevy v umění. Předpokladem je také ovládání malířských metod se zaměřením na jednotlivou formu vyjádření tématu zájemce, a zpracování a reflexe vlastní tvorby.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte: vytvořit obraz jako kvalitní uměleckou realizaci, vytvořit obrazovou sérii nebo jinou uměleckou realizaci a obhájit ji před uměleckou kritikou, ovládat tradiční, konceptuální, intermediální a další malířské metody pro tvorbu obrazu, či jiné umělecké realizace, ovládat základní digitální technologie pro tvorbu obrazu, připravit samostatnou výstavu nebo projekt, orientovat se ve vývojových posloupnostech umění s akcentem na konceptuální a intermediální umění, efektivně využívat základní terminologii oboru, znalosti stěžejních uměleckých děl oboru, orientovat se v českém a světovém výtvarném umění po r. 1945, znalosti moderních interpretačních strategií, od ikonografické a ikonologické metody přes formalisticko-estetické, strukturalistické a sémiologické metody až po psychologické, fenomenologické či sociologické přístupy, schopnosti samostatně se vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v uměleckém provozu, schopnosti nasměřovat své úsilí na profesní život a uplatnění v současném výtvarném uměleckém provozu jako nezávislý autor/autorka/umělec, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, orientace v problematice technického obrazu ve vztahu k médiu malby, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu, schopnosti aplikovat oborové i mezioborové znalosti do vlastní umělecké praxe, orientovat se v posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na konceptuální a intermediální umění, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu, orientace v self managmentu na poli umělecké praxe, kurátorské dovednosti a strategie na poli současného umění, koncepční práci s institucionálním rámcem (galerie, muzea, festivaly).

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského programu se specializací Malba 2 mají uplatnění jakožto kvalifikování umělci v oboru malby, na poli uměleckého provozu nejen v českém prostředí, ale i v zahraničí, v oblasti kulturních a kreativních odvětví, v kulturních institucích.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.


Přijímací řízení

12
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia v září 2020. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.
Termín konání: 16. dubna 2020
Místo konání: Podlahova 3, 70900 Ostrava – Mariánské Hory
Při prezenci dne 16. dubna 2020 od 8.30 do 9.00 hod. předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce.
 • Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • Uchazeč představí svůj koncept a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
 • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Václav Rodek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.