Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Malba II

Studijní programMalba
FakultaFakulta umění
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgA.
Garant programuprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Garant specializacedoc. MgA. František Kowolowski

Studijní program v kostce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ MALBA 2 NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ, KONKRÉTNĚ MALÍŘSTVÍ. SPECIALIZACE MALBA 2 JE ZAMĚŘENÁ NA KONCEPTUÁLNÍ A INTERMEDIÁLNÍ PŘESAHY V MALBĚ.

Záměrem studia je citlivě směřovat studenty k nacházení "osobních" témat a také racionálně reflektovat a interpretovat vlastní umělecký postoj. Obsahem ateliéru Malba 2 je kognitivní vnímání skutečnosti, směřování ke svobodnému a pevnému myšlení, které je zakotveno ve filozofických systémech naší civilizace. Dalším charakteristickým znakem ateliéru Malba 2 je epistemologická metoda poznávání, kritické myšlení a dále schopnost používat performativní formy v uměleckém díle. Tyto zkušenosti vedou k přesvědčivému autorskému projevu, případně k vědomému překračování zavedených hranic. Posluchači jsou také vedeni k práci s počítačem, využívají grafických 2D a 3D softwarů, které umožňují obrazové zpracování podkladů pro malbu. V magisterském studiu je dbáno na velký důraz tvorby v konceptuálním rozmezí, od překlenutí myšlenky uměleckého díla do formálního zpracování až po samotnou realizaci díla v galerijním prostředí. Program zahrnuje zkoušky, případové studie a osobní konzultace v rozsahu úměrném studentskému zájmu o problematiku. Je naplňován kvantitativní plán studia s přihlédnutím ke kvalitativnímu rozvoji tvůrčí osobnosti studenta.

Malba II

Specializace Malba II je zaměřena na konceptuální a intermediální přesahy v malbě.Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium v ateliéru Malba 2 je ovládání malířských technik a kresebných prostředků. Pro specializaci je určující znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na konceptuální a intermediální projevy v umění. Předpokladem je také ovládání malířských metod se zaměřením na jednotlivou formu vyjádření tématu zájemce, a zpracování a reflexe vlastní tvorby.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte: vytvořit obraz jako kvalitní uměleckou realizaci, vytvořit obrazovou sérii nebo jinou uměleckou realizaci a obhájit ji před uměleckou kritikou, ovládat tradiční, konceptuální, intermediální a další malířské metody pro tvorbu obrazu, či jiné umělecké realizace, ovládat základní digitální technologie pro tvorbu obrazu, připravit samostatnou výstavu nebo projekt, orientovat se ve vývojových posloupnostech umění s akcentem na konceptuální a intermediální umění, efektivně využívat základní terminologii oboru, znalosti stěžejních uměleckých děl oboru, orientovat se v českém a světovém výtvarném umění po r. 1945, znalosti moderních interpretačních strategií, od ikonografické a ikonologické metody přes formalisticko-estetické, strukturalistické a sémiologické metody až po psychologické, fenomenologické či sociologické přístupy, schopnosti samostatně se vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v uměleckém provozu, schopnosti nasměřovat své úsilí na profesní život a uplatnění v současném výtvarném uměleckém provozu jako nezávislý autor/autorka/umělec, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, orientace v problematice technického obrazu ve vztahu k médiu malby, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu, schopnosti aplikovat oborové i mezioborové znalosti do vlastní umělecké praxe, orientovat se v posloupnostech starého, moderního i současného umění s akcentem na konceptuální a intermediální umění, orientovat se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru, vytvořit prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo digitálního výstupu, orientace v self managmentu na poli umělecké praxe, kurátorské dovednosti a strategie na poli současného umění, koncepční práci s institucionálním rámcem (galerie, muzea, festivaly).

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského programu se specializací Malba 2 mají uplatnění jakožto kvalifikování umělci v oboru malby, na poli uměleckého provozu nejen v českém prostředí, ale i v zahraničí, v oblasti kulturních a kreativních odvětví, v kulturních institucích.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni písemně po skončení přijímacích zkoušek.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše – teze – zdůvodnění).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia

Talentová zkouška (ad a)
V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní zkouška (ad b)
Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce.
 • Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • Uchazeč představí svůj koncept a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
 • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce MgA. Václav Rodek, ArtD.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.