Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika nanostruktur

Studijní programAplikovaná fyzika
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzika rozšiřuje znalosti získané v oblasti teoretické a experimentální fyziky v předcházejících formách studia. V rámci tohoto programu se můžete dále specializovat v biofyzikální oblasti (specializace Biofyzika) nebo se profilovat ve světě nanomateriálů (Fyzika nanostruktur).

Specializace Fyzika nanostruktur se především zaměřuje na pochopení elektronové struktury a fyzikálních vlastností nanostruktur, povrchů, molekul, pevných látek a na návrhy nových nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi. V magisterském stupni studia jsou studenti směřováni více k vědecké činnosti modelování materiálů nebo vývoji nových počítačových modelů. Studenti mají při studiu možnost absolvovat stáže na spolupracujících mezinárodních vědeckých pracovištích.

Co od vás očekáváme?

 • ukončené bakalářské studium
 • znalosti fyziky v rozsahu bakalářského programu Fyzika na PřF OU
 • zájem o budoucí zaměstnání spojené s využitím znalostí z fyziky, matematiky a chemie
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu
 • zájem o nanomateriály a nanotechnologie

Co se naučíte?

Jako student programu Aplikovaná fyzika, specializace Fyzika nanostruktur získáte:

 • všeobecné vzdělání ve fyzice, které Vám umožní uplatnit se v různých přírodovědných a technických odvětvích
 • rozsáhlé znalosti nanomateriálů a jejich aplikací
 • schopnost spolehlivě predikovat vlastnosti materiálů pomocí moderních softwarových nástrojů
 • možnost zapojit se do vývoje nových počítačových modelů
 • vhled do fyzikálních procesů probíhajících v nanostrukturách a schopnost je interpretovat
 • schopnost statisticky zpracovávat a vyhodnocovat komplexní soubory dat
 • zkušenosti ve výzkumu a vývoji nejen nanomateriálů
 • zkušenost zapojení se do výzkumu v rámci tuzemských nebo zahraničních stáží

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Aplikovaná fyzika, specializace Fyzika nanostuktur najdete uplatnění především v oblasti výzkumu a vývoje (nejen nanomateriálů) na univerzitách a vědecko-výzkumných ústavech, ale i v soukromých institucích výzkumu a vývoje. Talentovaní absolventi mohou rovněž dále pokračovat ve studiu doktorských programů Fyzika (nebo příbuzných) na univerzitách v ČR i v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

 • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů
 • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
 • pracovník oddělení výzkumu a vývoje
 • pracovník v high-tech firmách

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 19. do 26. srpna 2020 nebo v náhradním termínu v září 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška ze základního bakalářského kurzu fyziky.

Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2020. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2020. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

ANO

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Fyzika nebo programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2020.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

PZ – část fyzika (skládá se z oblastí Obecná fyzika a ze Základů moderní fyziky)

Obecná fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu
 2. Mechanika tuhého tělesa
 3. Gravitační pole
 4. Mechanika tekutin
 5. Základy termodynamiky
 6. Ideální a reálný plyn
 7. Struktura kapalin, pevných látek a fázové přechody
 8. Elektrostatika ve vakuu
 9. Elektrostatika v látkovém prostředí
 10. Elektrický proud a jeho vedení v látkách
 11. Magnetické pole
 12. Nestacionární elektromagnetické pole
 13. Kmitání a vlnění
 14. Světlo jako elektromagnetické vlnění
 15. Fotometrie plošného a bodového zdroje
 16. Odraz, lom a šíření světla v anizotropním prostředí
 17. Interference a ohyb

Základy moderní fyziky

 1. Východiska kvantové teorie
 2. Postuláty kvantové mechaniky
 3. Stacionární Schrödingerova rovnice, volná částice
 4. Jednoduché kvantově-mechanické systémy
 5. Nestacionární Schrödingerova rovnice
 6. Východiska atomové teorie a modely atomu
 7. Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku
 8. Víceelektronové atomy a interakce atomů
 9. Struktura a vlastnosti atomového jádra
 10. Radioaktivita a jaderné reakce
 11. Fyzika elementárních částic
 12. Lorentzova transformace a její důsledky
 13. Prostoročas a relativistická dynamika
 14. Vybrané důsledky speciální teorie relativity

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. František Karlický, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.