Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Studijní programOchrana a podpora veřejného zdraví
FakultaLékařská fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Garant specializacedoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Studijní program v kostce

Studijní program Ochrana a podpora veřejného zdraví je navazujícím studijním programem na bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví nebo na jiný bakalářský studijní program zdravotnického směru. Nabízený studijní program se věnuje zejména rozšíření znalostí z oblastí problematiky ochrany a podpory veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie, ale také naučí nově příchozí studenty z jiných předchozích vystudovaných bakalářských programů všem znalostem v ochraně a podpoře veřejného zdraví, které absolventi bakalářského programu Ochrana a podpora zdraví mají již z předchozího studia, a které dále prohlubují, tak aby znalost tohoto studijního navazujícího programu byla na nejvyšší možné úrovni pro všechny budoucí absolventy. Jedním z hlavních úkolů tohoto navazujícího studijního programu je připravit absolventy do budoucího povolání v oblasti ochrany a podpora veřejného zdraví.

Ochrana a podpora veřejného zdraví

Ochrana a podpora veřejného zdraví je navazujícím magisterským studijním programem, který se věnuje studiu a problematice veřejného zdraví, jeho ochranou a podporou, například v oblastech zdravotnictví jako je epidemilogie a hygiena.Co od vás očekáváme?

Při studiu tohoto navazujícího studijního programu se požadují základní předchozí znalosti v některých medicínských oborech (např. anatomie, fyziologie) a jiných oborech (hygiena, epidemiologie, podpora zdraví), které budou v průběhu navazujícího magisterského studia dále prohlubovány a rozšiřovány.

Co se naučíte?

Jako student tohoto navazujícího magisterského studijního programu se naučíte schopnosti samostatnému rozhodování v oblastech veřejného zdraví a v ochraně a podpoře zdraví. V oblasti vědy a výzkumu se budete moci zapojit do vědeckých prací, pochopit základní principy epidemiologických studií, výzkumů a projektů a můžete se také aktivně podílet na přípravě, realizaci a následné interpretaci výsledků výzkumů. Bude vám také otevřena možnost využití studia v rámci studijních pobytů na spřátelené univerzity nejen v EU, ale také mimo EU. Jako absolvent budete umět využít správnou vědeckou terminologii. Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární a preventivní obor, absolvujete v rámci studia širokou škálu předmětů formou přednášek i cvičení, které vám do budoucna pomohou v orientaci v problematice ochrany a podpory zdraví. Absolvujete širokou škálu předmětů, které nejen prohloubí vaše předchozí znalosti (např. epidemiologie, vyšetřovací metody, podpora veřejného zdraví), ale také předměty nové, zaměřené zejména na životní a pracovní prostředí (sanace a bezpečnost zdravých životních podmínek, hodnocení expozic a následků expozic pro fyzikální faktory, chemické faktory, biologické faktory, hodnocení zdravotních rizik). Po absolvování navazujícího magisterského studia máte možnost nejen nastoupit ihned do zaměstnání, ale můžete také pokračovat ve studiu doktorského studijního programu a dále si tak prohloubit a rozšířit své znalosti ve studovaném oboru.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění absolventů navazujícího magisterského studijního programu Ochrana a podpora veřejného zdraví je velmi široké. Můžete najít uplatnění v soukromém nebo státním zdravotnickém zařízení. V případě, že nastoupí ke studiu absolvent nezdravotnického bakalářského oboru, získá statut zdravotnického pracovníka. Možnosti uplatnění jsou velmi různorodé i z hlediska fyzické náročnosti práce. Jako absolvent můžete pracovat na pozicích kancelářského charakteru nebo i v práci fyzicky náročné, například při státním zdravotním dozoru a dohledu v rámci těžkého průmyslu.

Konkrétní pracovní pozice

Absolventi s titulem Mgr. se uplatňují na pracovních pozicích:

 • asistenti resp. odborní pracovníci ve všech oblastech ochrany a podpory zdraví na poliklinikách a v nemocnicích s preventivně zaměřenými zdravotnickými službami, např.:
  Hlavní hygienik
  Odborný pracovních na úseku hlavního hygienika
  Odborný poradce pro veřejné zdraví
  Vedoucí oddělení hlavního hygienika
 • na specializovaných pracovištích v oblasti pracovního lékařství, fyziologie a psychologie práce, např.:
  Odborný pracovník ve speciálních vyšetřovacích metodách (audiometrie, spirometrie, pletysmografie)
  Vedoucí oddělení na Zdravotních ústavech,
  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
 • na Státním zdravotním ústavu např.:
  Vedoucí oddělení/centra
  Odborný pracovník/asistent
 • ve firmách poskytující služby desinfekce, desinsekce a deratizace, např.:
  Vedoucí na územních pracovištích
  Odborný pracovník/asistent
 • ve firmách poskytující konzultační a poradenskou činnost na úseku zdravotnictví nebo ochrany pracovních a životních podmínek, nebo v soukromých firmách na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např.:
  Odborný asistent/ka pro kategorizaci prací
  Specialista pro hygienu práce
  Specialista oddělení odborného dohledu pracovně-lékařských služeb
 • na krajských hygienických stanicích a jejich územních pracovištích při výkonu státního zdravotního dozoru ve všech oblastech (Komunální hygiena, Hygiena výživy a PBU, Hygiena dětí a mladistvých, Hygiena práce, Epidemiologie), např.:
  Vrchní referent na příslušném oddělení
  Vrchní rada na příslušném oddělení
  Referent/referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví na příslušném oddělení
  Vedoucí oddělení
 • na pracovištích České inspekce životního prostředí při výkonu státního zdravotního dozoru v ochraně životního prostředí např.:
  Rada inspektor na příslušném oddělení, Odborný rada na příslušném oddělení
 • na pracovištích Státní zemědělské a potravinářské inspekce při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti bezpečnosti potravin např.:
  Inspektor/ka
  Vedoucí oddělení
 • na Ministerstvu zdravotnictví, např.:
  Ministerský rada oddělení hygieny obecné a komunální

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Ochrana a podpora veřejného zdraví – prezenční forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří úspěšně absolvovali bakalářské studium Ochrana veřejného zdraví, případně Veřejné zdravotnictví nebo příbuzný program/obor.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika veřejného zdraví a prevence. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 8 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat.

[4] Druhá část přijímací zkoušky: absolvent příslušného Bc. programu/oboru - ANO = 1, NE = 0. Třetí část přijímací zkoušky: průměr z Bc. studia, a to ve smyslu přidělení bodů: (1,0-1,49...10 bodů), (1,5-1,99...7 bodů), (2,0- 2,49...4 bodů), (2,5 a více ...0 bodů). Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Dílčí limit z těchto částí přijímací zkoušky není stanoven.

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky - písemný odborný test a body získané za ostatní části přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

 • Epidemiologie životního a pracovního prostředí
 • Epidemiologie infekčních nemocí
 • Epidemiologie neinfekčních nemocí
 • Epidemiologická metodologie

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.