Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biofyzika a fyzika nanostruktur

Studijní program
Biofyzika a fyzika nanostruktur
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
19. 12. 2023 - 31. 05. 2024

Studijní program v kostce

Zájem o doktorský studijní program o Vás napovídá, že toužíte dříve nabyté znalosti i nadále rozvíjet a inklinujete s největší pravděpodobností k vědecké dráze. Nabízený studijní program Biofyzika a fyzika nanostruktur Vám může pomoci splnit obojí a to ať už si vyberete experimentálně zaměřenou oblast biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, nebo teoretičtější fyziku nanostruktur a chemickou fyziku. V obou případech se budete zabývat perspektivními interdisciplinárními vědními obory se značnými možnostmi využití v dalších oblastech základního i aplikovaného výzkumu. V první profilaci se pokusíte pomocí biofyzikálních a biochemických metod, i přístupů molekulární biologie, přispět ke komplexnímu pochopení procesů, které určují odolnost organizmů (především vyšších rostlin) vůči oxidativnímu stresu, a které souvisí se schopností ekonomicky i ekologicky významných druhů rostlin přizpůsobit se aktuální klimatické změně. Ve druhém případě se pak zaměříte zejména na výpočetně orientované studium struktury a fyzikálně-chemických vlastností nanomateriálů, které je základem pro využití těchto materiálů v nanotechnologických aplikacích napříč obory, popř. budete navrhovat materiály nízkodimenzionální s výjimečnými vlastnostmi nebo budete vyvíjet odpovídající výpočetní metody. Pro Vaše budoucí školitele a vyučující jsou zmíněné obory hlavními směry jejich vědecké práce, jsou v nich publikačně aktivní a patří mezi úspěšné řešitele vědeckých projektů. Během studia i Vám umožníme zapojení do těchto projektů v rámci řešení dizertační práce a stát se platným členem našeho vědeckého týmu.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené studium navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzika na PřF OU nebo příbuzného fyzikálního, případně biologického či chemického studijního programu v ČR nebo zahraničí
 • zájem o vědeckou práci

Co se naučíte?

Ph.D. student programu Biofyzika a fyzika nanostruktur:

 • si výrazně rozšíří znalosti teoretické i experimentální fyziky a chemicky či biologicky orientovaných disciplín podle zaměření dizertační práce
 • bude-li experimentálně zaměřen, zvládne širší spektrum biofyzikálních a biochemických metod včetně unikátních spektroskopických (např. metody kinetické absorpční a fluorescenční spektroskopie, 31P-NMR spektroskopie, SAXS, SANS atd.).
 • bude-li profilován teoretičtěji, získá hluboké znalosti simulačních metod a elektronové struktury molekulárních komplexů, nanostruktur a materiálů, bude umět využívat matematické metody a nástroje superpočítání v nanomateriálové a chemické fyzice
 • získané znalosti bude umět tvůrčím způsobem rozvíjet, interpretovat a aplikovat při řešení problémů základního výzkumu i v praxi
 • bude schopen samostatně prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích, vést vědecké semináře a publikovat ve vědeckých časopisech
 • získá zkušenost s působením v mezinárodních vědeckých týmech
 • bude umět podávat a řešit vědecké projekty

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent studijního programu Biofyzika a fyzika nanostruktur může najít uplatnění v:

 • akademické sféře, v ústavech AV ČR a institucích zabývajících se základním či aplikovaným výzkumem v oblasti biofyziky, fyziologie, fyziky nanostruktur, chemické fyziky, materiálových věd a příbuzných oborech v ČR i v zahraničí.
 • domácích či zahraničních "high-tech" společnostech zaměřených na výzkum a vývoj nových materiálů, biomedicínské aplikace a biotechnologie.

Konkrétní pracovní pozice

 • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů
 • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
 • odborný asistent nebo vědecký pracovník na vysokých školách

Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolvování přijímací zkoušky, která proběhne formou ústního pohovoru před komisí jmenovanou děkanem PřF OU. Rozsah požadovaných znalostí uchazeče vychází rámcově z okruhů státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního programu Aplikovaná fyzika na PřF OU, důraz je kladen především na oblasti související s navrhovaným tématem dizertační práce. Součástí pohovoru je rovněž ověření schopnosti odborně komunikovat v anglickém jazyce (část pohovoru tedy probíhá i v anglickém jazyce).

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.