OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent navazuje a prohlubuje znalosti, které student získal v rámci studia bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví. Získá kvalitní znalosti a dovednosti jak ze základních oborů jako používání zdravotnických informačních systémů, epidemiologických metod práce, statistických metod na zpracování dat, vedení dokumentace a právních aspektů v ochraně veřejného zdraví, tak specifických odborných předmětů zaměřených na jednotlivé praktické obory hygieny a epidemiologie. Absolvent má znalosti v oblasti vlivů faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus, teoretických i praktických znalostí postupů minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů a metodách ochrany a podpory zdraví obyvatelstva.
Absolvent je schopen samostatné práce s odbornou literaturou, má schopnost rozšiřovat získané znalosti a využívat získané vědomosti pro samostatnou tvůrčí práci tak, aby byli plně schopni obstát v rámci zemí EU.
Absolvent je schopen svými znalostmi se uplatnit ve vedoucích funkcích a ve funkci samostatných odborných pracovníků. Absolvent je způsobilý vykonávat státní zdravotní dozor v ochraně veřejného zdraví se zaměřením na oblast hygieny a epidemiologie na krajských hygienických stanicích, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce ve  stávajících odborech hygieny práce a pracovního lékařství. Státní dozor v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, ve výrobních i nevýrobních organizacích v rámci úvarů zajišťujících hygienický dohled, při řízení výrobních procesů a konstrukci strojů a nářadí z hlediska ergonomických požadavků a v projekčních organizacích a útvarech, v organizacích zajišťujících vědeckovýzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Písemný test je (odborná problematiky veřejného zdraví a prevence) v rozsahu 30ti otázek Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Rozpětí získaných bodů 0 – 30 bodů.
  • Hodnocení bakalářského studia – bodový rozsah 0 – 20 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

  • Podrobnosti k jednotlivým částem přijímací zkoušky Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:


Učivo v rozsahu bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.
  • Epidemiologie životního a pracovního prostředí

  • Epidemiologie infekčních nemocí

  • Epidemiologie neinfekčních nemocí

  • Epidemiologická metodologie

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub