OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Fyzická geografie a geoekologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Fyzická geografie a geoekologie je geovědní disciplína, která se zabývá přírodní složkou krajinné sféry, interakcemi mezi jednotlivými krajinnými prvky a vztahem mezi antropogenními procesy a krajinou. Obor je orientován v prvé řadě na poznání jednotlivých prvků krajiny, jako je litosféra, georeliéf, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Zvláštní důraz je vzhledem k výzkumnému zaměření katedry fyzické geografie a geoekologie kladen hlavně na studium georeliéfu, atmosféry a hydrosféry. Tyto prvky krajiny jsou studovány z hlediska jejich struktury, vývoje a prostorových aspektů. Prvky krajinné sféry jsou analyzovány pomocí vhodných metodických postupů, zvláštní důraz je kladen na zpracování dat pomocí geoinformačních technologií. V oboru jsou rovněž zařazeny moderní obory, pomocí kterých se získávají data o krajinné sféře (například dálkový průzkum Země).
Profil absolventa:Absolvent získává v průběhu studia znalosti fyzickogeografických disciplín, kartografie a geoinformatiky. Důraz je kladen rovněž na profilování absolventa v počítačově orientovaných geografických aplikacích. Nedílnou součástí studijního oboru je získání dovedností práce v terénu a mapování jednotlivých složek krajiny. Absolvent oboru je schopen hodnotit jednotlivé složky přírodní sféry, analyzovat je pomocí vhodného metodického aparátu a geoinformačních technologií a správně vizualizovat pomocí kartografických metod. Absolvent získává kompetence k praktickému uplatnění v orgánech státní správy (referáty životního prostředí, územního plánování, Agentura ochrany přírody a krajiny, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí), ve výzkumných ústavech (ČHMÚ, VÚV TGM, Ústav Geoniky apod.) a v soukromém sektoru (projekční a rekultivační organizace, firmy zaměřené na kartografické a geoinformatické služby apod.). Absolvent může využít možnosti dalšího studia ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu na Ostravské univerzitě.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub