Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Český jazyk
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:
Anotace:Doktorské studium programu Český jazyk (v prezenční i kombinované formě, 4 roky studia) je určeno vynikajícím absolventům magisterského studia programu Český jazyk a literatura, Bohemistika nebo příbuzných programů, s předpoklady pro samostatnou badatelskou a vědeckou, popř. vědeckopedagogickou práci. Studijní program se zaměřuje na bohemistiku, a to jak na současný český jazyk, tak na jeho vývojové aspekty. Studium klade důraz:
1) na problematiku současného lingvistického myšlení, na zkoumání českého jazyka ve specifických sférách komunikace a ve specifických prostředích (např. profesně, zájmově, teritoriálně či sociálně vymezených),
2) na situaci (postavení) spisovné češtiny ve společnosti, na její typologické zvláštnosti v rámci tzv. mikrotypologie zaměřené na jednotlivé strukturní útvary českého národního jazyka, na specifika češtiny používané cizinci či menšinovým obyvatelstvem,
3) na uplatnění širokého spektra metodologických přístupů (kvantitativní analýza textu, práce s jazykovými korpusy, mezioborové přístupy v analýze onymie a textu, žánrová analýza apod.),
4) dějiny jazykovědy, vývoj myšlení o jazyce a dějiny jazyka.

Cílem doktorského studia je vytvořit kompetence pro budoucí vědeckou činnost absolventů, odborníků v oblasti lingvistiky se zaměřením na český jazyk, na takové profesionální úrovni, která umožňuje samostatnou vědecko-výzkumnou činnost. Dovednosti absolventa zahrnují schopnosti pracovat v odborných vědeckých týmech, samostatně formulovat originální badatelské otázky a navrhovat témata a metody zkoumání, shrnovat výsledky dosavadních bádání a formulovat vlastní závěry, vystupovat na odborných fórech, vědecky publikovat a orientovat se v současném vědeckém provozu.
Absolvent je připraven samostatně vědecky pracovat, je schopen působit na vysokých školách, na domácích i zahraničních vědeckých bohemistických pracovištích.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent doktorského studijního programu Český jazyk disponuje znalostmi moderních metod lingvistického výzkumu a nejnovějších výsledků bohemistického bádání; získává hlubokou a komplexní znalost témat, která si na začátku studia definoval v předloženém projektu dizertační práce a jež vytvářejí základ jeho odborné specializace v oboru bohemistika.

Odborné dovednosti
Studiem absolvent získá kompetence, které mu umožní samostatně provést terénní výzkum nebo získat potřebný materiál z jiných zdrojů včetně archivních a korpusových, dále získá dovednost provést jeho kvalitativní, popř. i kvantitativní analýzu; je schopen výsledky analýzy odborně a kriticky interpretovat v širším lingvistickém kontextu.

Obecné způsobilosti
Absolvent je schopen dalšího vzdělávání a rozvoje v oblasti vědecky zaměřené bohemistiky; stává se samostatným vědeckým pracovníkem se schopností kritického myšlení.
Je schopen kvalitně prezentovat výsledky svého výzkumu, a to jak na odborném fóru (časopisecká studie, konferenční vystoupení, odborná přednáška apod.), tak popularizační formou (přednáška pro laickou veřejnost, jazykový sloupek apod.), a to i v cizím jazyce (angličtina; úroveň C1).
V rámci výzkumných projektů řešených na pracovišti (např. GAČR, NAKI, SGS, IRP) získávají vybraní talentovaní studenti zkušenosti s vědeckou prací (členové řešitelských týmu vědeckých projektů, popř. spoluřešitelé nebo navrhovatelé projektů, zejména studentských). V průběhu doktorského studia se studenti rovněž seznamují s etikou vědecké práce, podstatou a principy vědeckého provozu (typologie publikačních výstupů, kritéria hodnocení vědy, recenzní řízení apod.) a navazují odborné kontakty s pracovníky domácích a zahraničních pracovišť. Výsledky své práce studenti prezentují na domácích a mezinárodních vědeckých konferencích.

Státní doktorská zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování dizertační práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti (psaní textů různých žánrů, a to i v cizím jazyce, komunikační a argumentační způsobilosti apod.).

Studentům je dána možnost realizovat měsíční až semestrální studijní pobyt na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedra spolupracuje v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence, odborné znalosti a navázat badatelské kontakty. Rovněž mohou absolvovat kratší stáž (obvykle v rozsahu 7-30 dní) na domácím, popř. zahraničním vědeckém pracovišti.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a ověřují se uchazečovy znalosti bohemistických a lingvistických disciplín i jeho širší orientace v oboru.
Projekt budoucí disertační práce musí mít rozsah nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury (včetně zahraničních prací).
Téma disertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště; doporučena je předchozí konzultace s předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) a předpokládaným školitelem.
Kritéria přijímací zkoušky: Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů (maximum je 100 bodů).
Projekt je hodnocen na škále 0-80 bodů, prezentace uchazeče před komisí na škále 0-20 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nejsou stanoveny.
Doporučená literatura: Doporučená literatura odpovídá zaměření uchazečovy disertační práce.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Uchazeč musí být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia programu Český jazyk a literatura, Čeština pro cizince, Bohemistika, Obecná lingvistika nebo příbuzných filologických bohemisticky nebo slavisticky zaměřených programů včetně Učitelství českého jazyka (pro všechny stupně škol).

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .