Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Historické vědy
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Cílem studia ve studijním programu Historické vědy je připravit vědecky vybavené odborníky pro samostatnou a tvůrčí badatelskou práci v oboru historie. Naplnění deklarovaného cíle sleduje korpus povinných a povinně volitelných oborových předmětů zaměřených na teoretické a metodologické aspekty studovaného programu. Doktorské semináře na jedné straně řízenou formou studia prohloubí tradiční formy práce historika (heuristika, dokumentace, interpretace, analýza, komparace, prezentace případové studie odborné veřejnosti, publikování odborné studie), na druhé straně sledují rozvoj poznávání vývoje historického myšlení a současného stavu historiografie a umožní též rozvoj specifických pracovních postupů historického bádání (např. metody oral history, prameny a metody medievistiky.). Studium předpokládá, že se doktorand pod vedením školitele zapojí v rámci tématu svého disertačního projektu do odborné diskuse vědecké komunity (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, prezentování vědeckých posterů, řešení odborně-vědeckých domácích i mezinárodních grantových projektů apod.).
Studijní program umožňuje studujícím plně rozvinout tvůrčí činnost v rámci svých specializací, které respektují tradiční meritorní členění historie jako vědního oboru. Student si ve studijním programu Historické vědy může volit ze třech základních specializací, které se od sebe odlišují pouze povinnými oborovými předměty a specializačními povinně volitelnými předměty. Doktorské studium ve studijním programu Historické vědy bude nabízeno ve třech základních specializacích: České a československé dějiny, Kulturní dějiny a Hospodářské a sociální dějiny.
Profil absolventa:Absolvent doktorského studia v programu Historické vědy má komplexní znalosti historických jevů a procesů v jejich nejširších (historických, kulturních, politických, hospodářských, sociálních a geografických) souvislostech s důrazem kladeným na provázanost heuristické, dokumentační, teoretické, interpretační a argumentační práce. Má souhrnné znalosti oboru i jeho metodologie, včetně přesahů do teorie, metodologie a základů dalších humanitních oborů (především filozofie a sociologie). Dokonale si osvojí pracovní postupy historické vědy. Zvládá samostatnou vědeckou práci, dokáže na odpovídající úrovni argumentovat a je schopen inovativním způsobem formulovat i řešit projekty základního případně aplikovaného výzkumu.
1. Odborné znalosti:
a) disponuje takovými odbornými znalostmi, které mu umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti historických věd s interdisciplinárními přesahy do jiných vědních disciplín; dokáže kreativně badatelsky rozvíjet poznatky a metodologické postupy produkované danou vědeckou komunitou v domácím i světovém kontextu;
b) v rámci své specializace je schopen reflektovat a podílet se na odborné diskusi a dokáže tvořivě propojovat teoretické či praktické využití interdisciplinárních přístupů v aplikaci na analyzovaný problém.
c) v rámci své specializace je schopen reflektovat aktuální teoretická témata oboru na úrovni domácí a světové historiografie a ve své systematické odborné práci bude současný stav bádání reflektovat.

2. Odborné dovednosti:
a) je schopen samostatné, metodologicko-teoreticky podložené vědecké práce;
b) dokáže formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání;
c) umí účinně formulovat závěry, shrnovat a komparovat výsledky dosavadních bádání;
d) je schopen publikovat vědecké práce v odborných recenzovaných periodicích;
e) dokáže aplikovat nabyté znalosti a speciální metodologické přístupy při participaci na výstupech aplikovaného výzkumu;
f) zvládá odbornou komunikaci minimálně v jednom světovém jazyce;
g) je schopen prezentovat závěry svých výzkumů odborné i neakademické veřejnosti.

3. Obecné způsobilosti:
a) koncepční a strategický přístup k širokému spektru otázek především historického a společenskovědního charakteru;
b) analytické a argumentační schopnosti;
c) samostatnost, zodpovědnost a kreativita;
d) je schopen odborně komunikovat minimálně v jednom světovém jazyce;
e) umí výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky, popularizačně, publicisticky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti;
f) integruje závěry dílčích výzkumů do širších celospolečenských souvislostí.

Absolvent získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách humanitního zaměření a pro samostatnou vědeckou činnost v rámci domácích a zahraničních výzkumných pracovišť včetně paměťových institucí, kde se vyžaduje samostatnost, kreativita, analytické a argumentační schopnosti a znalost minimálně jednoho světového jazyka pro komunikaci s odbornou veřejností. Je schopen ucházet se o Postdoc Fellowship v zahraničí i domácí juniorské grantové projekty, jako např. GAČR. Nabývá kvalifikaci pro specializované pozice ve státní správě, neziskové organizace občanské společnosti, média a kulturní sféru.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Obsahem pohovoru představení tématu zamýšlené disertační práce (stav historiografického poznání, pramenná základna, metodologie, náčrt obsahu zamýšlené práce).
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet získaných bodů je 100. Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:pohovor nepromíjíme
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .