Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Klavír
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Studium je zaměřeno na rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost podpořenou bezchybně zvládnutou nástrojovou technikou a teoretickou erudicí. Student je obeznámen se širokou škálou různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Výuka podporuje komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k syntetickému propojení tvůrčí praxe s nabytými znalostmi o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Student získává pokročilou schopnost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Výsledkem studia je všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Podporovány jsou rovněž obecné předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí hry na klavír
- znalost běžných i specializovaných technik hry na klavír
- znalost sólové a komorní literatury pro klavír
- teoretická znalost metod klavírní improvizace
- teoretická znalost zásad doprovázečské praxe
- znalost specifických problémů doprovázení hudebníků různých nástrojových a hlasových oborů
2) Odborné dovednosti
- praktické zvládnutí běžných a specializovaných technik hry na klavír
- praktické zvládnutí metod klavírní improvizace
- schopnost poskytnout kvalitní klavírní doprovod hudebníkům z  různých nástrojových či hlasových oborů při interpretaci hudby rozmanitých stylových a žánrových okruhů
- schopnost precizní souhry s doprovázeným hudebníkem z hlediska rytmické koordinace, dynamiky, artikulace a výrazu

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

V připraveném programu o rozsahu cca 70 minut musí být jedna z těchto povinných skladeb:
 • L.van Beethoven : Sonáta C dur op.53
 • L.van Beethoven : Sonáta f moll op.57
 • L.van Beethoven : Sonáta As dur op.110
 • F.Schubert : Sonáta B dur D. 960
 • R.Schumann : Sonáta fis moll op.11
 • R.Schumann : Sonáta g moll op.22
 • R.Schumann : Karneval
 • R.Schumann : Symfonické etudy
 • R.Schumann : Fantazie C dur op.17
 • F.Chopin : Sonáta h moll
 • F.Chopin : Sonáta b moll
 • F.Liszt : Dante-Sonáta
 • F.Liszt : Sonáta h moll
 • J.Brahms : Sonáta fis moll op.2
 • J.Brahms : Sonáta f moll op.5
 • S.V.Rachmaninov : Sonáta b moll
 • M.Ravel: Kašpar noci
 • M.P.Musorgskij : Obrázky z výstavy
Další repertoár dle vlastní volby uchazeče, ovšem ze dvou odlišných slohových období, než je povinná skladba.
Přijímací komise posoudí mj. také dramaturgický výběr dalších skladeb.
Hra zpaměti je podmínkou.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 • Všeobecný kulturně-společenský přehled a vynikající znalost oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 55 – 85
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů v každé disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:30. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.