Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Koncept-objekt-instalace
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem je vychovat vědomého a praktikujícího umělce, kriticky pracujícího nositele oborového talentu. Profesního obhájce sféry umění před laickým nevědomím, autora schopného invenčního řešení úkolů, schopného formálně i obsahově vícevrstevnaté komunikace, vedeného k samostatnosti a odpovědnosti nejen ve vztahu k vlastní tvorbě, ale i k vlastnímu jednání. Cílem je absolvent, jež dovede různá umělecká média kombinovat a propojovat a umí pracovat komplexně a inovativně, je si vědom jednoty obsahu a formy uměleckého díla a dokáže budovat a rozvíjet vlastní výtvarný názor a své specifické výrazové prostředky. Cílem je dát studentům vynikající umělecké vzdělání a odbornou oborovou průpravu, čímž se rozumí v podstatě formálně neomezený umělecký projev s důrazem na intermedialitu, tedy schopnost poradit si technicky i technologicky při volbě jakéhokoli média, samozřejmě s ohledem na vlastní schopnosti a jejich další možný rozvoj. Cílem je formování jedinečné tvůrčí osobnosti, s respektem ke svobodnému projevu, osobnosti angažovaně a kriticky rozvíjet nejen svou vlastní uměleckou osobnost, ale i svými aktivitami působit na své okolí. Absolvent je citlivý k jakýmkoliv technokratickým a environmentálním pochybením.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost možností konceptuálního uvažování
- znalost analýzy formy a obsahu uměleckého díla
- znalost práce s měřítkem, materiálem, technologiemi a jejich psychologického působení
- základní přehled dějin umění vztahující se k oboru
- znalost dějin umění a její integrace do současného umění
- znalost oblastí a možností práce s prostorem, materiálem
- znalost různorodých technologií a možností produkce uměleckého díla
- znalost intermediálních přístupů v umělecké praxi
- znalost možností vizuální komunikace
- znalost primární i sekundární odborné literatury
- základní znalost fyziologie vidění a vzniku vizuální informace
-znalost základů kurátorské práce
2) Odborné dovednosti
- ovládnutí kresby jako způsobu přemýšlení a východiska tvůrčí práce
- schopnost založit si a editovat své umělecké portfolio v tištěné i digitální podobě
- schopnost vyhledávat a učit se potřebné technologie a postupy
- schopnost formulovat odborný názor
- dovednost pokročile pracovat s prostorem a materiálem
- schopnost volby vlastních témat a uměleckých strategií
- základní ovládnutí střihu a střihové skladby§
- dovednost práce se zvukem
- schopnost distribuce digitálního obrazu
- schopnost přípravy pro tisk a tisku s využitím školních technologií
- schopnost přesvědčivé realizace uměleckého záměru
- schopnost produkce a plánování

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová.
  • Uchazeč předloží zkušební komisi portfolio složené z vlastních prací úzce se dotýkajících zvoleného ateliéru. Uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu. Konvolut čítající 25 prací odprezentuje buď „in natura“ (ve složce a podobně) nebo v elektronické podobě (portfolio nebo obrázky ve formátu .jpg nebo .pdf).
  • Individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný kulturně - společenský přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury a současného umění
Praktické úkoly: 1. kresba hlavy nebo půlfigury podle živého modelu, 2. zadaný úkol: téma bude zadáno vedoucím ateliéru (instalace, komiks, objekt, video, fotografie, performance, atd.), 3. volný úkol - téma i formu volí uchazeč. Uchazeči donesou tyto pomůcky:
  • Nářadí na materiálovou tvorbu - řezání, sbíjení, focení, zvuk, modelování a materiál dle vlastního uvážení a svých potřeb a možností.
  • Náčrtník pro poznámky (součást prezentace).
  • Materiál pro kresbu - malbu podle modelu do formátu max. 170x130 cm.
  • Různý materiál podle charakteru předpokládané realizace, nářadí k montáži realizace.
  • Materiál lze pořizovat kdekoli i v průběhu přijímací zkoušky
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Přijímací zkouška (2-denní): 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.