Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výtvarné výchovy
Anotace:Obecné cíle studijního programu
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladně základy oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání a základy pedagogických a psychologických disciplín, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Program představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a ZUŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi.

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost:
- získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání;
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska;
- utvořit sociálně komunikativní, obecně pedagogické a základní diagnostické a intervenční kompetence (pedagogicko psychologické disciplíny a pedagogická praxe) a kompetence profesní a osobnostní kultivace;
- osvojit si základní znalosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání;
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent prokazuje znalost:
- základních výrazových prostředků plošné (kresba, grafika, malba, fotografie), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby a je schopen odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
- základních výtvarných forem (a jejich významovosti) v pravěkém umění, antické, středověké, renesanční, novověké a moderní výtvarné kultuře; je schopen vymezit dobová estetická, filosofická i materiální východiska výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy dané výtvarné kultury (např. barokní nebo avantgardní) a dobovou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
- základních principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
- základních problémů spojených s výtvarnými dispozicemi každého příjemce a tvůrce výtvarné výpovědi;
- základních postupů ke kultivaci vizuálního vnímání, výtvarné paměti a výtvarného myšlení.

Odborné dovednosti
Absolvent umí:
- své vizuální myšlení tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, fotografie, intermédia);
- posoudit, jak a čím konkrétní umělecká díla v jednotlivých kulturních a dějinných obdobích obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
- používat přiměřené analytické nástroje k samostatné interpretaci výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
- umělecká díla a proměny vizuální kultury posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
- připravit presentaci vlastních autorských děl i tvorby jiných umělců; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
- základy svých (psycho)didaktických znalostí a zkušenosti uplatnit ve vztahu k druhým lidem, především dětem;
- obhájit cíle a obsahy vzdělávacích prostředků uplatňovaných ve výtvarně vzdělávacích situacích, při nichž asistuje.

Odborné způsobilosti
Absolvent umí:
- výsledky výtvarné činnosti veřejně presentovat a interpretovat;
- samostatně a odpovědně řešit komunikační problém;
- samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
- své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.


Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován motivační pohovor.
Obsah přijímací zkoušky: V případě konání:
rozbor domácích prací uchazeče,
diskuze nad znalostmi z dějin výtvarné kultury
Kritéria přijímací zkoušky: V případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:V případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: V případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.