Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Filozofie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace:Bakalářské studium filozofie je koncipováno jako uvedení do studia filozofie. Kromě tradičních filozofických oborů a přehledu dějin filozofie klade důraz také na jazykové vzdělání, dobrou orientaci ve filozofické terminologii (české i cizojazyčné), znalost metodologie filozofického tázání a získání širšího společenského a kulturního rozhledu.
V rámci studia filozofie získá student/ka především orientaci v dějinách filozofie, v menším rozsahu rovněž v systematické filozofii (zejména v logice, etice, politické filozofii, filozofii náboženství ad.), v hlavních filozofických proudech, směrech a školách a klíčových postavách dějin filozofie (včetně té současné) a jejich nejvýznamnějších dílech. Student/ka získá schopnost koncepčního, systematického, racionálního řešení komplexních problémů vyžadujících spojení více odborných perspektiv v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti, a tím způsobilost pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených. Student/ka bude schopen/a přesného myšlení a vyjadřování o komplexních i kontroverzních problémech a porozumění netradičnímu, popř. kulturně odlišnému způsobu myšlení či argumentace. Cílem bakalářského studia filozofie je připravit filozoficky vzdělané odborníky/odbornice, schopné kriticky myslet, argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě, a tak nadále přispívat mimo jiné k další kultivaci regionu a společnosti tím, že zvýší počet humanitně vzdělaných odborníků/odbornic vybavených velmi specifickými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi odpovídajícími bakalářskému stupni studia.

Bakalářské studium filozofie je realizováno v těchto studijních plánech:

1. Filozofie - completus (prezenční + kombinovaná forma),
2. Filozofie - maior,
3. Filozofie - minor
Profil absolventa:Absolvent/ka je vybaven/a filozofickým základem humanitního vzdělání, dobře se orientuje v klasicky pojatých dějinách filozofie, ovládá metodologickou, dějinnou a v omezeném rozsahu i systematickou bázi filozofického tázání. Je schopen/a koncepčního, systematického, racionálního řešení mnoha praktických problémů v kulturní, politické, vědecké i umělecké oblasti a je způsobilý/á pracovat v institucích či podnicích takto zaměřených. Absolvent/ka je způsobilý/á pokračovat v navazujícím odborném magisterském studiu, zejména oboru filozofie nebo příbuzných humanitních či společenskovědních oborů.

Absolvent/ka bakalářského studia filozofie získá tyto:
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) prokazuje znalost dějin filozofie, základních filozofických problémů, hlavních filozofických škol, proudů a směrů a klíčových postav
b) prokazuje znalost a porozumění základním filozofickým textům a dílům
c) zná nejdůležitější sekundární literaturu ke konkrétnímu problematického okruhu
d) zná základní odbornou terminologii
e) zná hlavní etické koncepce (systémy, paradigmata)
f) rozumí na základní úrovni možnostem, podmínkám a využití teorií a konceptů ve vztahu k výzkumným
postupům oboru
g) má další speciální znalosti v některé z humanitních a společenskovědních disciplín (zejména religionistika), které jsou dány jeho/jejím individuálním studijním zaměřením a volbou speciálních volitelných studijních předmětů
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) je schopen/a číst základní primární i sekundární filozofické texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je, případně je kriticky analyzovat
b) umí vyhledat a utřídit relevantní informace
c) je schopen/a odborně písemně zpracovat vybrané filozofické téma
d) je schopen/a filozofickými metodami analyzovat základní problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, náboženství, politice, společenských vědách nebo umění
e) je schopen/a filozoficky zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
f) umí v základní rovině etizovat nad konkrétními praktickými etickými problémy a konflikty
g) umí formulovat základní etické otázky a pojmenovat problémy, dovede s poučenou zvýšenou etickou citlivostí usuzovat a hodnotit
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) má všeobecné filozofické vzdělání, které absolventovi/absolventce umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu, zejména filozofie, ale i příbuzných humanitních či společenskovědních oborů
b) dokáže řešit speciální úkoly v institucích a organizacích, zejména s kulturní, politickou, vědeckou, uměleckou náplní činnosti
c) je schopen/a pružně se přizpůsobovat konkrétním potřebám praxe v různých povoláních ve společenské, politické, společenskovědní, umělecké, kulturní, humanitní oblasti
d) je schopen/a filozofickými metodami analyzovat základní problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, politice, společenských vědách, umění
e) je schopen/a filozoficky zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení dílčích problémů
f) umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi
g) disponuje základními praktickými komunikačními dovednostmi: umí se přesně vyjadřovat, správně a účinně argumentovat - ústně i písemně
h) dovede účinně vyjednávat, obhajovat teze, kriticky posuzovat logické chyby
i) umí organizovat duševní práci a intelektuální činnost jak svou, tak pracovního kolektivu

V případě, že si student/ka zvolí variantu Filozofie - maior či Filozofie - minor, bude celkový profil absolventa/absolventky rozšířen o profil druhého studijního programu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2019.
Kritéria přijímací zkoušky: Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat ve středy.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .