Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Dějiny umění
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Anotace:Cílem bakalářského programu Dějiny umění je připravit odborníka se schopností řešit badatelské, ale hlavně praktické otázky týkající se kulturního dědictví v jeho širších souvislostech, tedy nejen z pohledu tradičních uměleckých kriterií dějin umění, ale i z hlediska kulturně historického pojetí hmotného kulturního dědictví. Absolvent bude vybaven schopností používat odbornou terminologii a základními vědomostmi potřebnými pro výkon praxe v galerijních a muzejních sbírkách, v oblasti státem organizované památkové péče, ale také v oblasti jejich popularizace.

Studijní program je navrhován v pěti studijních plánech:
1, completus
2, specializace: památková péče se zaměřením na technické památky
3, maior
4, minor
5, dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzdělávání (maior ve specializaci).

Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Po absolvování tříletého bakalářského studia programu Dějiny umění student/studentka prokazuje odborné znalosti v oblasti dějin umění a památková péče zaměřené na praxi: práce s výtvarným dílem, architektonickou památkou, zná zásady formální a obsahové analýzy výtvarného díla i architektury (Úvod do studia dějin umění; Proseminář dějin umění), zná principy obnovy památek i muzejní edukace. Orientuje se v odborné terminologii, umí vysvětlit základní pojmy z dějin umění, architektury a památkové péče (Terminologický seminář 1), orientuje se v dějinách umění v českých zemích (např. Středověké umění v českých zemích; Renesance v českých zemích; České baroko; Architektura a umění 18. a 19. století; Architektura 20. století) i v Evropě a v dějinách oboru dějiny umění (Historiografie dějin umění I a II).

Odborné dovednosti
Student/studentka dovede samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit uměnovědný, kulturně-historický problém či problém týkající ochrany kulturního dědictví (Seminář k bakalářské práci). Umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů, např. rozlišovat umělecké styly, aplikovat konkrétní dovednosti získané během studia absolvováním praktických předmětů (Odborná exkurze, Praxe v odborných institucích), včetně práce se softwarem AchiCAD (CAD systémy - praktický seminář) a jeho aplikace v praxi, dovede vytvářet srozumitelné odborné kurátorské či průvodcovské texty a prezentovat přístupnou a adekvátní formou umělecké sbírky neodborné veřejnosti (Muzejní a galerijní edukace), umí vypracovat podklady pro stavebně historický průzkum architektonické památky, číst v katastrálních mapách, orientuje se v současných trendech týkajících se výkonu památkové péče a v základech její legislativy. Syntetizuje myšlenky a na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikuje své uměnovědné poznatky (Proseminář dějin umění). Je schopen popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat výtvarné dílo, dokáže dílo zařadit do širšího slohového a kulturně-historického kontextu.

Obecné způsobilosti
Student/studentka má všeobecné uměnovědné vzdělání, které absolventovi/absolventce dovoluje pokračovat v navazujícím magisterském studiu dějin umění, případně kulturních dějin. Je vybaven(a) dovedností analyzovat a interpretovat výtvarné dílo. Má vysoce rozvinuté schopnosti komunikovat, má širší kulturní přehled, je schopen/schopna vystupovat na veřejnosti a umí srozumitelně předávat výsledky své práce širšímu publiku. Student/studentka s porozuměním čte a interpretuje odbornou literaturu oboru nejen v českém, ale také v cizím jazyce. Dokáže aplikovat získané poznatky v praxi. umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti (komunikační a argumentační způsobilosti apod.; viz Součásti SZZ a jejich obsah).

Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2019.
Kritéria přijímací zkoušky: Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:nepromíjí se
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .