Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Polská filologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace:Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech, tzn. zvyšovat jejich komunikativní kompetenci v polském jazyce, poskytnout studentům kvalitní znalosti příslušných lingvistických disciplín (mj. fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, dalších lingvistických disciplín a srovnávacím plánu polštiny a češtiny) a rozvíjet jejich znalosti o literatuře, kultuře, dějinách a reáliích Polska. Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1) completus,
2) specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční a kombinovaná forma studia),
3) maior,
4) minor,
5) maior se zaměřením na vzdělávání.
V rámci studia Polská filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je cílem více prohloubit jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti lingvistické a literárněvědné.
Cílem studia specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční i kombinované formě studia) je kromě výše uvedeného vzdělávání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.
Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a upevnit jazykové znalosti a dovednosti tak, aby absolvent studijního programu Polská filologie dosáhl v polštině úrovně B2/C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent bakalářského studijního programu Polská filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání se v předmětech věnuje synchronnímu studiu polského jazyka, studiu polské literatury, kultury a dějin Polska. Osvojí si myšlenkové operace nezbytné pro studium zaměřené na polskou filologii. Nabývá znalosti stěžejních disciplín polské filologie, zejména fonetiky a fonologie, flexivní a slovotvorné morfologie, syntaxe, získává přehled v oblasti literární teorie a dějin literatury, v oblasti obecné jazykovědy a současné jazykovědné slavistiky. Studijní program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia. Absolvent programu poznává odbornou terminologii týkající se studovaných disciplín (Základy jazykovědy, Gramatika polštiny 1-4, Úvod do teorie literatury, Polská literatura a kultura 1-2). Zapamatuje si penzum znalostí z jednotlivých jazykových rovin a literárně zaměřených předmětů či z reálií a dějin Polska (Dějiny a kultura Polska 1-2, Reálie Polska). Dokáže definovat používané jazykovědné a literárněvědné pojmosloví, charakterizovat jednotlivé jazykové plány a analyzovat a interpretovat literární text, přičemž je schopen zdůvodnit zvolené postupy a metody. Pozná aktuální jazykovou situaci v rámci slovanského areálu (Úvod do studia slavistiky) a pochopí rozdíly mezi polštinou a češtinou (Konfrontační studium polštiny a češtiny 1-2).

V případě specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci absolvent dále pozná pravidla ústní i písemné komunikace v polském jazyce na požadované úrovni, řeší zadané dílčí úkoly a objasňuje a zdůvodňuje zvolený postup (Práce s odborným textem, Písemný projev v polštině, Základy překladu 1-2, Základy tlumočení). Orientuje se v příslušné terminologii používané např. při obchodních jednáních, v obchodní korespondenci, při uzavírání firemních smluv nebo v cestovním ruchu (Hospodářská polština 1-2, Polština ve firemní komunikaci 1-2, Polština pro cestovní ruch 1-2).

Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.

Odborné dovednosti a způsobilosti jsou uvedeny v externím dokumentu Profil absolventa.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Uchazeč/ka nekoná přijímací zkoušku. Doporučuje se znalost základů polského jazyka (gramatiky a slovní zásoby na běžná a aktuální témata), orientace v polské kultuře a reáliích (kultura, literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních a ekonomických vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .