Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Navazující magisterské studium oboru Ekonomická geografie a regionálního rozvoje se zaměřuje na prohloubení poznání a pokročilou analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických složkách krajinné sféry s výrazným aplikačním propojením na regionální rozvoj. Studium směřuje k propojení poznatků teoretických (teoreticko - geografických) a metodologických dovedností (kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu). V rámci studia dochází k prohloubení poznatků z praxe regionálního rozvoje např. o problematiku řízení rozvoje rurálních regionů, urbánního rozvoje, marketingu měst a regionů včetně problematiky developmentu nemovitostí. V rámci jednotlivých kurzů si student prohlubuje poznatky a dovednosti v oblasti procesu plánování územního rozvoje, tvorby a schvalování rozvojových projektů, a to zejména v kontextu evropské integrace. Důležitý aspekt studia představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností vedoucích k vlastnímu pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou veřejnost v komerční i veřejné sféře. Výhodou magisterského studia Ekonomické geografie a regionálního rozvoje je určité interdisciplinární pojetí studia směřující k poznání a systematizaci poznatků z více vědních oborů poskytujících absolventovi schopnost analyzovat a hodnotit problémy regionálního rozvoje z mnoha úhlů pohledu, navíc s využitím rozličných metod, ať již kvalitativních nebo kvantitativních, s možností jejich prostorové vizualizace za pomoci kartografických metod v prostředí GIS a specializovaného statistického programového vybavení. U studentů navazujícího magisterského studia se předpokládá jejich odborné zapojení a aktivní podílení se na vědeckovýzkumné činnosti katedry především při studiu strukturálních změn socioekonomických složek krajinné sféry v MS kraji a jeho řešení v podobě analýz ale také v přípravě metodiky nebo vlastního konkr. návrhu územního rozvoje.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.