OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Speciální pedagogika
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra speciální pedagogiky
Anotace oboru:Navazující magisterský studijní obor Speciální pedagogika je spjat s bakalářským studijním oborem Speciální pedagogika na PdF OU. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a především se orientuje na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dospělých osob se zdravotním postižením. Studenti budou připravováni pro odbornou speciálně pedagogickou práci v základních školách speciálních, v základních školách praktických, v základních školách s integrovanými žáky, ve školských zařízeních, pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech se školou (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících), v základních školách při zdravotnických zařízeních, v rehabilitačních stacionářích a v zařízeních poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studia oboru Speciální pedagogika je připraven motivačně i odborně na edukační činnost u dětí, mládeže a dospělých osob se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami. Je schopen realizovat speciálně pedagogickou edukaci po stránce obsahové i organizační. Při provádění vstupní, průběžné i výstupní speciálně pedagogické diagnostiky je připraven spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a se sociálními pracovníky. Absolvent oboru získává kvalifikaci speciálního pedagoga ve školských a zdravotnických zařízeních určených k edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, kvalifikaci speciálního pedagoga v mateřských školách a základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. s integrovaným vzděláváním dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kvalifikaci odborného pracovníka ve školských poradenských zařízeních a v zařízeních poskytujících sociální služby.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborného přehledu z oboru speciální pedagogika
Obsah přijímací zkoušky: Test odborného přehledu je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce z logopedie, psychopedie a psychologie v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika realizovaného PdF OU.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.


Okruhy pro přijímací řízení:
  • Speciální pedagogika (logopedie, psychopedie a psychologie)
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub