Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Nutriční terapeut
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace:Absolvent má široké znalosti z oblasti preventivní a léčebné výživy. Zná funkce lidského organismu, příčiny a důsledky různých chorobných stavů. Zná zásady správné výživy v prevenci různých onemocnění. Zná dietní systém zdravotnických zařízení. Orientuje se v oblasti enterální a parenterální výživy. Zná možné interakce léčiv a výživy. Prokazuje znalosti metod hodnocení výživového stavu člověka. Zná technologie přípravy pokrmů a hygienické zásady manipulace s nimi. Využívá znalostí etiky a psychologie při práci s klienty.
Absolvent je schopen zjistit a posoudit výživový stav člověka, provést bilanci skladby přijímané stravy. Dovede sestavit jídelníčky dle výživových doporučení pro zdravé osoby různých populačních skupin s ohledem na jejich fyzickou aktivitu (energetická náročnost zaměstnání, sportovci). Na základě získaných znalostí a dovedností z oblasti léčebné výživy je schopen sestavit individuální jídelní plány pro osoby s různými onemocněními i pro celá zdravotnická zařízení. Umí propočítat biologické a energetické hodnoty diet. Je schopen edukovat klienty a provádět poradenství v oblasti preventivní i léčebné výživy. Je schopen připravit a realizovat programy pro mládež i pro dospělé zaměřené na zdravou výživu.
Absolvent je způsobilý poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb klientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Samostatně zpracovává nutriční anamnézu a provádí vyšetření nutná pro zjištění výživového stavu. Navrhuje změny v předepsané dietě, způsobu přijímání stravy a užívání potravinových doplňků. Kontroluje a metodicky vede přípravu stravy zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení. Sestavuje jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení. Provádí poradenství a edukaci jedinců, rodin, skupin v oblasti výživy včetně léčebné výživy. Doporučuje vhodné výživové doplňky. Přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky a manipuluje s nimi.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva.
  • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 60 bodů.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přílohy přihlášky
Potvrzení praktického lékaře

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se vás dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.