OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociální pedagogika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra sociální pedagogiky
Anotace oboru:Tříleté bakalářské jednooborové prezenční studium je zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků na výchovu v jejím užším slova smyslu, jíž se zpravidla rozumí zaměření na morální chování a kultivaci emocionální stránky osobnosti člověka a jeho osobnostní rozvoj. V popředí přípravy je vize odborníka na výchovu s popředím zájmu o prostředí a faktory, které především z tohoto hlediska ovlivňují formování jedince. V praxi to mimo jiné znamená vytváření pokud možno souladu mezi potřebami jedince a společností a organizování optimálního a vhodného způsobu života v dané společnosti
Studium je zaměřeno na dva základní směry:
Za prvé oblast profylaxe. Odborná pedagogická pomoc při rozvoji osobnosti v prostředí rodiny, různorodých lokalit, vrstevnických skupin, hnutí či společenských organizací. Studium je směřováno k vytváření kompetencí zaměřených na minimalizaci a v rámci možností také na likvidaci ohrožujících podnětů. Zahrnuje jednak primární prevenci (formování zdravého životního způsobu), sekundární prevenci, tj. detekci jedinců a skupin s potenciálně sociálně patologickým jednáním. Za druhé je bakalářské studium z části také zaměřeno na oblast kompenzace a nápravy negativních vlivů na zdravé výchovné formování, i když plné zaměření na tuto oblast je především záležitostí navazující magisterské přípravy v oboru Sociální pedagogika.
Profil absolventa:Těžiště znalostí a dovedností absolventa pedagogického neučitelského SP "Specializace v pedagogice" SO Sociální pedagogika spočívá především v osobnostních a profesních kompetencích.

Profil absolventa bakalářského stupně studia oboru Sociální pedagogika souvisí s cíli studia. Absolventi oboru jsou připravováni pro výkon práce v edukační sféře (hlavně však výchovné oblasti v užším slova smyslu), především v rodině, ve škole a ve volnočasových aktivitách a v preventivní oblasti. Na elementární úrovni (tj. v omezeném rozsahu) jsou připraveni také pro realizaci jednoduchých průzkumů či výzkumů. Elementární výzkumné kompetence jsou přitom zaměřeny do oblasti výchovy, příp. výzkumů ve sféře šířeji pojaté sociálně pedagogické práce.

Z hlediska obecných znalostí a dovedností konstatujeme, že absolvent má všeobecný přehled na vysokoškolské úrovni. Jeho odborné znalosti jsou orientovány na výchovnou práci. Určité prvky přípravy pro reedukační působení se sice objevují již na tomto stupni přípravy, ale reedukace je záležitostí až navazující magisterské úrovně oboru Sociální pedagogika, jak je koncipovaná na PdF OU.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úpěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.



mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub