Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociální práce
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:
Anotace:Vědecká příprava v oboru Sociální práce probíhá v současné době pouze na dvou vysokých školách v ČR: na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.

Další rozvoj Sociální práce jako akademické disciplíny i jako praxe je nemyslitelný bez rozvíjení výzkumu v sociální práci. Hlavním cílem studijního programu je proto příprava absolventů schopných bádat v sociální práci. Cílem doktorského studia je kultivovat u doktorandů typ vědění, které je vysoce odborně specializované a zároveň použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i v aplikovaném výzkumu.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:kombinovaná (ústní a písemná)
Obsah přijímací zkoušky: I. Ústní zkouška
Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU. Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, zejména v rámci předepsané literatury.
II. Písemná zkouška
V písemné zkoušce jsou prověřovány znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek);
porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce.
Kritéria přijímací zkoušky:

V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodově ohodnoceny takto:

  • projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů;
  • orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;
  • jazykové kompetence (písemná zkouška) max. 10 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:28. června 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
e-mail:
telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095