OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Intenzivní péče
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent magisterského studia oboru Intenzivní péče bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidisciplinární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených.
Prioritou činnosti bude intenzivní péče o nemocné (dospělé i děti starší 10 let) -podpora, náhrada a obnova reverzibilně poškozených životních funkcí s cílem snížení invalidity a zlepšení životní prognózy a kvality života. Absolvent(ka) je schopen(a) na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů, na základě zkušeností z odborné praxe rozpoznat somatické a psychosociální potřeby pacienta u něhož hrozí nebo dochází k selhání základních životních funkcí. Je schopen(a) zajistit adekvátní péči v souladu s principy moderního ošetřovatelství v podmínkách intenzivní medicíny. V rámci ošetřovatelského procesu u pacienta v kritickém stavu se podílí na diagnostických, léčebných, rehabilitačních postupech, provádí preventivní péči s cílem předejít a zabránit vzniku všem komplikacím, zmírnit důsledky onemocnění pacienta. Absolvent(ka) má předpoklady pro spolupráci s ostatními členy zdravotnického týmu, je veden(a) k dodržování etiky a dodržování standardů ošetřovatelské péče, respektování osobnosti a práv pacienta.
Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče (návaznost pro obory Bc. Všeobecná sestra a Bc. Zdravotnický záchranář) najdou široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových a perioperačních stanicích ARO, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na jednotkách intenzivní péče oborových pracovišť, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na emergentních/urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná
  • Obsah písemného testu: odborná problematika ošetřovatelství v intenzívní péči.
  • Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 60 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

  • Podrobnosti k ústní části zkoušky NMgr. Intenzívní péče
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: Požadavky k přijetí na LF OU


Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra. A mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář.
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přílohy přihlášky
Potvrzení praktického lékaře ikona pdfmohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub