OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Komunitní péče v porodní asistenci
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent má široké a hluboké znalosti z komunitní péče v porodní asistenci, příslušné ošetřovatelské praxe odpovídající soudobému stavu poznání; rozumí výsledkům současného výzkumu a stavu vědění v domácím i mezinárodním kontextu; zná metodologii výzkumu v porodní asistenci včetně principů praxe založené na důkazech; má široké znalosti filosofických, psychologických a sociologických aspektů ošetřovatelské péče; rozumí problematice řízení lidských zdrojů a řízení zdravotní péče; zná zásady prevence pochybení v ošetřovatelské praxi; má hluboké znalosti anatomicko-fyziologických změn, symptomatologie nemoci příslušných věkových kategoriích; zná specifika specializované ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen.
Absolvent je schopen rozvíjet porodnicko-ošetřovatelské vědomosti a praxi u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen, podporovat rozvoj vědeckého zkoumání v oboru, zvyšovat integraci praxe s teorií, výzkumem, edukací a komunitními aktivitami, řídit a koordinovat multidisciplinární tým a dělat zodpovědná rozhodnutí v měnících se situacích; metodicky vést členy týmu k aplikaci nejlepších důkazů do praxe a k realizaci kvalitní péče v komunitní péči v porodní asistenci.
Absolvent je způsobilý vykonávat specializované ošetřovatelské činnosti v oblasti komunitní péče v porodní asistenci; uplatní se při organizování a metodickém řízení ošetřovatelské péče v příslušném oboru; při poskytování profesionální holisticky pojímané porodnicko-ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence ve státních i nestátních zařízeních, v terénní i domácí péči v rámci celé zdravotní péče.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: odborný test zkoumající všeobecné znalosti zdravotních věd a znalosti z příslušného oboru, na který se uchazeč hlásí, v rozsahu bakalářského studia.
  • Písemný test bude mít 20 otázek (10 úloh bude testovat znalosti z příslušného oboru, 10 úloh znalosti zdravotních věd). Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 20 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.
  • Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub