Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Všeobecné lékařství
Typ studia:magisterské
Forma studia:prezenční
Titul:MUDr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:6 let
Maximální délka studia:8 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace:
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky: Forma zkoušky: písemný znalostní test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva.

Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

Kritéria pro vyhodnocení příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat maximálně 90 bodů. Hranice pro „vyhověl/a - nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 46 bodů, při splnění limitů pro jednotlivé okruhy.

Druh testuMinimum bodů Maximum bodů
Písemný test - fyzika1130
Písemný test - chemie1630
Písemný test - biologie1930
Celkový výsledek4690
 
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 50 uchazečů.
  • Uchazeč/ka o studium úspěšně složí ve studijním roce 2018/2019 maturitní zkoušku a úspěšně zakončí středoškolský stupeň studia střední školy na území České republiky s výsledným průměrem do 1,10 (včetně). Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí (maturující uchazeči uvedenou za poslední ročník SŠ hodnocení za první pololetí). U čtyřletých středních škol se započítává průměr za 2. pololetí za 1. – 3. ročník a první pololetí 4. ročníku. U víceletých gymnázií se započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia, z posledního roku pouze 1. pololetní vysvědčení. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává. Do žádného z průměrů se nezapočítává známka z chování.
  • Uchazeč/ka absolvoval/a výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nebyl/a klasifikován/a známkou horší než 2 (velmi dobře).
  • Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený s přijímacím řízením.
  • Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky (viz níže).
  • Uchazeč/ka, který/á splňuje všechny dané podmínky, si podá žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky a to nejpozději do 15. března 2019 prostřednictvím formuláře.
  • Pořadí bude stanoveno dle výsledného průměru (v případě rovnosti bude brán větší důraz na prospěch u profilových předmětů – fyzika, chemie, biologie). Uchazeči, kteří se umístí na 51. místě a výše budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.
  • Uchazeč/ka se ke studiu do 1. ročníku zapíše před vypsaným datem řádného zápisu, případně dnem konání přijímací zkoušky, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přílohy přihlášky
Potvrzení praktického lékaře
Organizace přijímacího řízení a informace o přijímací zkoušce studijního oboru Všeobecné lékařství

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se vás dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.