OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Všeobecné lékařství
Typ studia:magisterské
Forma studia:prezenční
Titul:MUDr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:6 let
Maximální délka studia:8 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent si osvojuje poznatky z oblastí biomedicínských disciplin, hlubokou znalost struktury a funkce jednotlivých orgánů lidského těla, znalost diagnostických a preventivních postupů, schopnost stanovit racionální plán léčby chorobných procesů a samostatně jej realizovat. Prokazuje hlubokou znalost biomedicínských základů oboru, široké znalosti příčin a podstaty onemocnění jednotlivých orgánových systémů a nejdůležitějších systémových onemocnění, znalost zásad asepse a antisepse, organizace a systému poskytování léčebné a preventivní péče v oboru, znalost zásad lékařské etiky a právních norem se vztahem k profesi lékaře. Prokazuje znalostí účelné farmakoterapie, zásad lékařské první pomoci při náhlých systémových selháních, hlubokou znalost chorobných procesů, zejména na infekčním a zánětlivém podkladě, znalost poruch imunitního systému, diagnostiky a léčby novotvarů a geneticky podmíněných onemocnění.
Absolvent umí samostatně provádět, indikovat a interpretovat výsledky vyšetření, nezbytných pro řádné stanovení diagnózy, v rámci své profese samostatně provádět širokou škálu ošetření pacientů dětského a dospělého věku, správně komunikovat s pacienty nebo jejich doprovodem a spolupracovat s odborníky dalších lékařských profesí, využívat metody elektronické komunikace a moderní informační systémy a komunikovat nejméně v jednom světovém jazyce, umí samostatně a odpovědně vyhodnotit anamnestická data poskytnutá nemocným a provést vyšetření celkového stavu, která jsou nezbytná pro stanovení diagnózy, využívat nejnovější poznatky moderních technologií a jejich zavedení do lékařské praxe, vhodným způsobem určit směr vyšetřování a určit diferenciálně diagnosticky patologický stav.
Je schopen s využitím moderních komunikačních prostředků získávat nové informace se vztahem ke své profesi, získané poznatky tvůrčím způsobem uplatňovat v praxi, výsledky své práce verbálně i písemně prezentovat na odborných fórech.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
 • Forma zkoušky: písemný znalostní test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
 • Obsah písemného testu: biologie, chemie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva.
 • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat maximálně 90 bodů. Hranice pro „vyhověl/a - nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 45 bodů, při splnění limitů pro jednotlivé okruhy.
Druh testuMinimum bodů Maximum bodů
Písemný test - fyzika1030
Písemný test - chemie1630
Písemný test - biologie1930
Celkový výsledek4590
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky přijmout maximálně 50 uchazečů.
 • Uchazeč/ka o studium úspěšně složí ve studijním roce 2017/2018 maturitní zkoušku a úspěšně zakončí středoškolský stupeň studia střední školy na území České republiky s výsledným průměrem do 1,10 (včetně). Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí (maturující uchazeči uvedenou za poslední ročník SŠ hodnocení za první pololetí). U čtyřletých středních škol se započítává průměr za 2. pololetí za 1. – 3. ročník a první pololetí 4. ročníku. U víceletých gymnázií se započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia, z posledního roku pouze 1. pololetní vysvědčení. Výsledek maturity se do celkového průměru nezapočítává. Do žádného z průměrů se nezapočítává známka z chování.
 • Uchazeč/ka absolvoval/a výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nebyl/a klasifikován/a známkou horší než 2 (velmi dobře).
 • Uchazeč/ka řádně podal/a přihlášku ke studiu a zaplatil/a poplatek spojený s přijímacím řízením.
 • Uchazeč/ka dodal/a všechny povinné přílohy přihlášky (viz níže).
 • Uchazeč/ka, který/á splňuje všechny dané podmínky, si podá žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky a to nejpozději do 28. února 2018 prostřednictvím formuláře.
 • Pořadí bude stanoveno dle výsledného průměru (v případě rovnosti bude brán větší důraz na prospěch u profilových předmětů – fyzika, chemie, biologie). Uchazeči, kteří se umístí na 51. místě a výše budou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.
 • Uchazeč/ka se ke studiu do 1. ročníku zapíše před vypsaným datem řádného zápisu, případně dnem konání přijímací zkoušky, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub