Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Analytická chemie pevné fáze
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra chemie
Anotace:Předmětem studijního oboru je teoretické a experimentální studium analytické chemie se zaměřením na metody chemické analýzy a studia pevných látek. Koncepce
oboru je založena na postavení moderní analytické chemie v oblasti vývoje, výroby a aplikace nových materiálů (např. kompozitní materiály a nanomateriály, uhlíkaté
látky, sorbenty, katalyzátory, makromolekulární organické látky, polymerní materiály). Současný rozvoj v této oblasti vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky
orientující se v moderních metodách chemické analýzy vhodných ke studiu pevné fáze. Budoucí absolventi budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi
o instrumentálních analytických metodách a jejich možnostech využití při výzkumu a analýze pevných látek v přírodních (sedimenty, půda, minerály, uhlí) či
antropogenních (kaly, odpady, výroba nových materiálů) systémech.
Obor navazuje na všeobecný základ znalostí získaných bakalářským studiem chemie. Studium se skládá z předmětů prohlubujících teoretické znalosti v oblasti
chemických rovnováh, principů analytických metod, chemometrie, struktury a textury pevných látek a jejich vlastností. V oblasti instrumentálních analytických metod
jsou předměty zaměřeny na studium teoretických základů i praktických znalostí metod spektrálních, termických, elektrochemických, separačních a mikroskopických,
samozřejmě ve spojení s výpočetní technikou. Experimentální výuka v laboratořích je zaměřena nejen na jednotlivé analytické metody, ale i na ucelenější výzkum
vybraných pevných materiálů. Zde je výhodou erudice vyučujících, jejichž vlastní odborná činnost je zaměřena na výzkum materiálů (minerály, uhlíkaté látky,
kompozitní a polymerní materiály, organické makromolekulární látky). Studenti tak budou mít možnost podílet se i na výzkumných projektech katedry (SVOČ,
diplomová práce).
Absolventi studijního oboru budou připraveni pro další vzdělávání v doktorských programech oboru analytické chemie, případně oborů příbuzných (fyzikální chemie,
materiálové inženýrství, environmentální obory). Budou schopni se uplatnit v analytických laboratořích výzkumných i průmyslových institucích zabývajících se
výzkumem, výrobou a využitím nových materiálů. Uplatnění naleznou i v dalších oblastech vyžadujících chemické vzdělání na vysokoškolské úrovni (kontrolní a
zkušební laboratoře, ochrana životního prostředí).
Profil absolventa:Absolventi oboru získají teoretický přehled o analytických metodách studia a analýzy různých pevných látek a laboratorní praxi moderních instrumentálních
analytických metod. Mají tedy předpoklady pro další vzdělávání v doktorských programech analytické chemie nebo příbuzných oborů (fyzikální chemie, materiálové
inženýrství, environmentální obory). Absolvent oboru bude odborníkem s předpoklady uplatnění v analytických laboratořích výzkumných, provozních či kontrolních, v
oblasti vývoje a výroby nových materiálů. Profil absolventa umožní i jeho uplatnění mimo obory chemie, v oblasti analytické kontroly různých materiálů (stavebnictví,
potravinářství, oblast kontroly životního prostředí).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pedagogický poradce

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.